Према члану 2. тачка 10) Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013, у даљем тексту: Закон), консолидовани годишњи финансијски извештај је финансијски извештај економске целине коју чине матично правно лице и сва зависна правна лица. Консолидовани годишњи финансијски извештај обухвата: Консолидовани Биланс стања, Консолидовани Биланс успеха, Консолидовани Извештај о осталом резултату, Консолидовани Извештај о променама на капиталу, Консолидовани Извештај о токовима готовине за период и Напомене уз консолидоване финансијске извештаје. Конкретно, према члану 27. Закона, правна лица која имају контролу (контролно, односно матично правно лице) над једним или више правних лица (подређено, односно зависно правно лице), у складу са Законом и са захтевима МСФИ, обавезна су да састављају, приказују, достављају и обелодањују консолидоване финансијске извештаје. При томе, консолидоване годишње финансијске извештаје саставља правно лице које је у економској целини матично правно лице.

Консолидовани годишњи финансијски извештаји састављају се под истим датумом као и редовни годишњи финансијски извештаји матичног правног лица. У складу са чланом 33. став 3. Закона, матична правна лица, која састављају консолидоване финансијске извештаје дужна су да консолидоване финансијске извештаје ради јавног објављивања за 2014. годину доставе Агенцији за привредне регистре најкасније до 31. јула 2015. године.

Матична правна лица уз обрасце финансијских извештаја који садрже консолидоване податке укључујући и Напомене, истовремено достављају и:

1) Документацију из члана 34. Закона:

– одлуку о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја – који је скупштина или други надлежни орган обвезника усвојио – потписану и оверену у складу с прописима или изјаву законског заступника да надлежни орган обвезника није донео одлуку о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја (уз навођење разлога због којих та одлука није донета) – потписану и оверену у складу са прописима;

– годишњи извештај о пословању – чији су садржина и обавезност састављања прописани чланом 29. Закона;

– ревизорски извештај – о обављеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја, који је састављен у складу са законом и међународним стандардима ревизије, уз који се прилажу финансијски извештаји који су били предмет ревизије, потписан од овлашћеног ревизора и оверен печатом предузећа за ревизију;

2) захтев за јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације на обрасцу прописаном од стране Регистратора.

Сви консолидовани годишњи финансијски извештаји подлежу обавези ревизије, у складу са Законом о ревизији.

Према посебном обавештењу Агенције за привредне регистре, податке из консолидованог годишњег финансијског извештаја обвезник уноси у Посебни информациони систем  Агенције. Финансијски извештај и захтев за јавно објављивање уз које је приложена одговарајућа документација из члана 34. Закона, својим квалификованим електронским потписом потписује законски заступник, а затим све заједно доставља Агенцији искључиво у електронском облику.

Такође, Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава правна лица која имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину, да је од Министарства финансија Републике Србије, дана 13. јула 2015. године, добила мишљење број: 011-00-748/2015-16, поводом обавезе достављања консолидованог годишњег извештаја о пословању. У том мишљењу, Министарство  је  заузело званичан став,  да привредна друштва, која су истовремено матична правна лица и имају обавезу састављања консолидованог годишњег финансијског извештаја, а која су у смислу члана 6. Закона о рачуноводству разврстана у микро, мала или средња правна лица (под условом да се не ради о јавним друштвима), немају обавезу састављања и достављања консолидованог годишњег извештаја о пословању.

Полазећи од чињенице да је Агенција, услед другачијег тумачења одредаба чл. 29. и 30. Закона, у Посебном информационом систему за састављање и достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја,  за све обвезнике састављања тих извештаја, као обавезан документ уградила и консолидовани годишњи извештај о пословању, те да је пријем ових извештаја већ отпочео, Агенција обавештава кориснике да ће се  убудуће у предметним случајевима поступати на следећи начин:

Сва матична правна лица, која према наведеном мишљењу Министарства нису у обавези да саставе консолидовани годишњи извештај о пословању,  имају могућност да у информационом систему  на место тог документа  учитају (приложе) мишљење Министарства или допис матичног правног лица да оно поступајући у складу са ставом Министарства не саставља консолидовани годишњи извештај о пословању. Ако поступе на описани начин, њихови консолидовани годишњи финансијски извештаји биће јавно објављени као потпуни и рачунски тачни и као такви уписани у Регистар финансијских извештаја.

Овим начином се омогућава  и матичним правним лицима која до сада нису доставила консолидоване годишње  финансијске извештаје, да своју обавезу њиховог састављања и достављања, изврше у законом предвиђеном року до 31. јула 2015.

За додатна објашњења на располагању је и број Инфо центра Агенције 011/2023- 350, као и електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

Такође, Агенција за привредне  регистре (АПР) обавестила је сва правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да им је од 3. јула 2015. године, у Посебном информационом систему Агенције,  омогућено састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину за све групе правних лица.

Применом Посебног  информационог система Агенције, у складу са Техничким упутством за његову примену, врши се  састављање  и достављање консолидованих финансијских извештаја са одговарајућом документацијом за 2014. годину у електронском облику, потписаних  квалификованим електронским потписом искључиво законског заступника.

Посебно напомињемо, да је у том систему обавезно обележавање врсте захтева да је реч о  консолидованом финансијском извештају,  затим треба обележити да се ради о матичном правном лицу, као и  да је обвезник ревизије тог консолидованог финансијског извештаја.

За додатна објашњења на располагању је Инфо центар Агенције, на број 011/2023-350, као и електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs

За обраду и јавно објављивање консолидованог финансијског извештаја и документације из члана 34. Закона, обвезник плаћа накнаду у складу са Одлуком о накнадама. Уплата накнада за јавно објављивање финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје врши се на рачун Агенције број 840-29770845-52, модел 97.

За јавно објављивање Консолидованог финансијског извештаја и документације из члана 34. Закона, обвезник плаћа накнаду у износу од 6.000 динара.