Prema članu 2. tačka 10) Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013, u daljem tekstu: Zakon), konsolidovani godišnji finansijski izveštaj je finansijski izveštaj ekonomske celine koju čine matično pravno lice i sva zavisna pravna lica. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj obuhvata: Konsolidovani Bilans stanja, Konsolidovani Bilans uspeha, Konsolidovani Izveštaj o ostalom rezultatu, Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu, Konsolidovani Izveštaj o tokovima gotovine za period i Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje. Konkretno, prema članu 27. Zakona, pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno, odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa Zakonom i sa zahtevima MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje. Pri tome, konsolidovane godišnje finansijske izveštaje sastavlja pravno lice koje je u ekonomskoj celini matično pravno lice.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji sastavljaju se pod istim datumom kao i redovni godišnji finansijski izveštaji matičnog pravnog lica. U skladu sa članom 33. stav 3. Zakona, matična pravna lica, koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje dužna su da konsolidovane finansijske izveštaje radi javnog objavljivanja za 2014. godinu dostave Agenciji za privredne registre najkasnije do 31. jula 2015. godine.

Matična pravna lica uz obrasce finansijskih izveštaja koji sadrže konsolidovane podatke uključujući i Napomene, istovremeno dostavljaju i:

1) Dokumentaciju iz člana 34. Zakona:

– odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja – koji je skupština ili drugi nadležni organ obveznika usvojio – potpisanu i overenu u skladu s propisima ili izjavu zakonskog zastupnika da nadležni organ obveznika nije doneo odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta) – potpisanu i overenu u skladu sa propisima;

– godišnji izveštaj o poslovanju – čiji su sadržina i obaveznost sastavljanja propisani članom 29. Zakona;

– revizorski izveštaj – o obavljenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije, potpisan od ovlašćenog revizora i overen pečatom preduzeća za reviziju;

2) zahtev za javno objavljivanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije na obrascu propisanom od strane Registratora.

Svi konsolidovani godišnji finansijski izveštaji podležu obavezi revizije, u skladu sa Zakonom o reviziji.

Prema posebnom obaveštenju Agencije za privredne registre, podatke iz konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja obveznik unosi u Posebni informacioni sistem  Agencije. Finansijski izveštaj i zahtev za javno objavljivanje uz koje je priložena odgovarajuća dokumentacija iz člana 34. Zakona, svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisuje zakonski zastupnik, a zatim sve zajedno dostavlja Agenciji isključivo u elektronskom obliku.

Takođe, Agencija za privredne registre (APR) obaveštava pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu, da je od Ministarstva finansija Republike Srbije, dana 13. jula 2015. godine, dobila mišljenje broj: 011-00-748/2015-16, povodom obaveze dostavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju. U tom mišljenju, Ministarstvo  je  zauzelo zvaničan stav,  da privredna društva, koja su istovremeno matična pravna lica i imaju obavezu sastavljanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, a koja su u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu razvrstana u mikro, mala ili srednja pravna lica (pod uslovom da se ne radi o javnim društvima), nemaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju.

Polazeći od činjenice da je Agencija, usled drugačijeg tumačenja odredaba čl. 29. i 30. Zakona, u Posebnom informacionom sistemu za sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja,  za sve obveznike sastavljanja tih izveštaja, kao obavezan dokument ugradila i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju, te da je prijem ovih izveštaja već otpočeo, Agencija obaveštava korisnike da će se  ubuduće u predmetnim slučajevima postupati na sledeći način:

Sva matična pravna lica, koja prema navedenom mišljenju Ministarstva nisu u obavezi da sastave konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju,  imaju mogućnost da u informacionom sistemu  na mesto tog dokumenta  učitaju (prilože) mišljenje Ministarstva ili dopis matičnog pravnog lica da ono postupajući u skladu sa stavom Ministarstva ne sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju. Ako postupe na opisani način, njihovi konsolidovani godišnji finansijski izveštaji biće javno objavljeni kao potpuni i računski tačni i kao takvi upisani u Registar finansijskih izveštaja.

Ovim načinom se omogućava  i matičnim pravnim licima koja do sada nisu dostavila konsolidovane godišnje  finansijske izveštaje, da svoju obavezu njihovog sastavljanja i dostavljanja, izvrše u zakonom predviđenom roku do 31. jula 2015.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i broj Info centra Agencije 011/2023- 350, kao i elektronska adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Takođe, Agencija za privredne  registre (APR) obavestila je sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od 3. jula 2015. godine, u Posebnom informacionom sistemu Agencije,  omogućeno sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu za sve grupe pravnih lica.

Primenom Posebnog  informacionog sistema Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, vrši se  sastavljanje  i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja sa odgovarajućom dokumentacijom za 2014. godinu u elektronskom obliku, potpisanih  kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika.

Posebno napominjemo, da je u tom sistemu obavezno obeležavanje vrste zahteva da je reč o  konsolidovanom finansijskom izveštaju,  zatim treba obeležiti da se radi o matičnom pravnom licu, kao i  da je obveznik revizije tog konsolidovanog finansijskog izveštaja.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je Info centar Agencije, na broj 011/2023-350, kao i elektronska adresa finizvestaji@apr.gov.rs

Za obradu i javno objavljivanje konsolidovanog finansijskog izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, obveznik plaća naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama. Uplata naknada za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije uz finansijske izveštaje vrši se na račun Agencije broj 840-29770845-52, model 97.

Za javno objavljivanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja i dokumentacije iz člana 34. Zakona, obveznik plaća naknadu u iznosu od 6.000 dinara.