Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама.

Нацрт закона садржи значајну новину – увођење обавезе спровођења јавног конкурса приликом запошљавања у јавним агенцијама, сходном применом одредаба овог закона које се односе спровођење јавног конкурса за именовање директора. Међутим, с друге стране, одредбе Закона које се односе на спровођење јавног конкурса за именовање директора јавне агенције, садрже одређене ризике корупције и недостатке које је неопходно отклонити по узору на решења која већ постоје у Закону о јавним предузећима. Додатно, Нацртом закона нису предвиђене измене и допуне, значајне са становишта спречавања корупције, које се тичу прописивања прецизних услова и критеријума за именовање чланова управног одбора и директора јавних агенција; спречавања да се в.д. стање у некој јавној агенцији одржава у непримерено дугом временском периоду; успостављања делотворног механизма за утврђивање одговорности директора јавних агенција; увођења ограничења у погледу пријема поклона и прилога и регулисања сукоба интереса запослених и радно ангажованих у јавним агенцијама.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање уочених недостатака и ризика корупције из одредаба Закона допринело смањењу простора за евентуалне злоупотребе и стварању одговарајућег правног оквира у овој области.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству државне управе и локалне самоуправе можете преузети – овде.

 

Извор: сајт Агенције за борбу против корупције