Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama.

Nacrt zakona sadrži značajnu novinu – uvođenje obaveze sprovođenja javnog konkursa prilikom zapošljavanja u javnim agencijama, shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora. Međutim, s druge strane, odredbe Zakona koje se odnose na sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora javne agencije, sadrže određene rizike korupcije i nedostatke koje je neophodno otkloniti po uzoru na rešenja koja već postoje u Zakonu o javnim preduzećima. Dodatno, Nacrtom zakona nisu predviđene izmene i dopune, značajne sa stanovišta sprečavanja korupcije, koje se tiču propisivanja preciznih uslova i kriterijuma za imenovanje članova upravnog odbora i direktora javnih agencija; sprečavanja da se v.d. stanje u nekoj javnoj agenciji održava u neprimereno dugom vremenskom periodu; uspostavljanja delotvornog mehanizma za utvrđivanje odgovornosti direktora javnih agencija; uvođenja ograničenja u pogledu prijema poklona i priloga i regulisanja sukoba interesa zaposlenih i radno angažovanih u javnim agencijama.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje uočenih nedostataka i rizika korupcije iz odredaba Zakona doprinelo smanjenju prostora za eventualne zloupotrebe i stvaranju odgovarajućeg pravnog okvira u ovoj oblasti.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave možete preuzeti – ovde.

 

Izvor: sajt Agencije za borbu protiv korupcije