Агенција за борбу против корупције припремила је Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање.

Уочени ризици тичу се пре свега услова које је потребно испунити да би се нека професија сматрала професијом од посебног интереса, који су постављени превише уопштено и непрецизно. Примера ради, министарства могу предлагати нове професије од посебног интереса уколико је њихово обављање од посебног интереса за Републику Србију, а при том нису предвиђени никакви критеријуми према којима би се утврђивало када постоји посебан интерес за њихово обављање, што је од суштинског значаја приликом одлучивања о томе да ли нека професија треба да буде уврштена међу професије од посебног интереса. Указано је и на друге одредбе Нацрта које су превише уопштене и непрецизне, чиме се ствара простор за њихова различита тумачења. Осим тога, очигледна је тенденција да се министарствима препусти да својим актима уреде питање услова за обављање професија од посебног интереса, при чему им је дато овлашћење да доносе подзаконске акте који су супротни одредбама важећих закона, а све то без прописивања одговарајућих механизама контроле.

Агенција сматра да би отклањање уочених ризика корупције допринело томе да услови за обављање професија од посебног интереса буду детаљно и јасно уређени законским одредбама, унапређењу правне сигурности у поступку предлагања ових професија и одлучивања о предлогу, као и очувању законитости у области на коју се Нацрт односи.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству просвете, науке и технолошког развоја 14. јуна 2017. године можете преузети овде.

Извор: www.acas.rs