Predlogom zakona se veoma značajna uloga u oblasti dualnog obrazovanja prepušta Privrednoj komori Srbije, koja je interesna i poslovno-stručna organizacija privrednih subjekata. Iako se čini da bi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja trebalo da ima vodeću ulogu u ovoj oblasti, Predlogom zakona je Privrednoj komori povereno da proverava ispunjenost uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca; sprovodi obuku za instruktore, realizuje ispit i izdaje licencu instruktoru, koji ima obavezu da ocenjuje rad učenika, te da imenuje kvalifikovane predstavnike poslodavaca, koji obavezno učestvuju pri proveri stečenih kompetencija tokom učenja kroz rad. Iako je u odnosu na nacrt ovog zakona dodata odredba kojom se predviđa da Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova poverenih ovim zakonom Privrednoj komori, mišljenja smo da Privredna komora i dalje ima široka diskreciona ovlašćenja u pogledu utvrđivanja ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca; obuke i polaganja ispita za instruktore, kao i imenovanja kvalifikovanih predstavnika poslodavca.

Predlog zakona sadrži određena nedorečena i neprecizna rešenja, koja ostavljaju prostor za različita tumačenja i koja mogu pogodovati partikularnim interesima, suprotnim javnom interesu. Tako, na primer, nije dovoljno jasno propisano u kom roku i na koji način će se, nakon raskidanja ugovora o dualnom obrazovanju poslodavca i škole, nastaviti školovanje učenika i izabrati novi poslodavac. Dodatno, Predlog zakona sadrži i nedostatke, koji se, pored ostalog, odnose na nepostojanje uslova i kriterijuma ili elemenata kriterijuma za imenovanje članova komisija, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja i prepuštanje ministru i Privrednoj komori da značajna pitanja uredi svojim aktima, iako je neophodno da ta pitanja budu regulisana zakonskim odredbama.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je neophodno otkloniti identifikovane nedostatke u cilju stvaranja adekvatnog pravnog okvira u oblasti dualnog obrazovanja.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Narodnoj skupštini i Vladi možete preuzeti ovde.

 

Izvor: sajt Agencije za borbu protiv korupcije