Предлогом закона се веома значајна улога у области дуалног образовања препушта Привредној комори Србије, која је интересна и пословно-стручна организација привредних субјеката. Иако се чини да би Министарство просвете, науке и технолошког развоја требало да има водећу улогу у овој области, Предлогом закона је Привредној комори поверено да проверава испуњеност услова за извођење учења кроз рад код послодавца; спроводи обуку за инструкторе, реализује испит и издаје лиценцу инструктору, који има обавезу да оцењује рад ученика, те да именује квалификоване представнике послодаваца, који обавезно учествују при провери стечених компетенција током учења кроз рад. Иако је у односу на нацрт овог закона додата одредба којом се предвиђа да Министарство врши надзор над обављањем послова поверених овим законом Привредној комори, мишљења смо да Привредна комора и даље има широка дискрециона овлашћења у погледу утврђивања испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца; обуке и полагања испита за инструкторе, као и именовања квалификованих представника послодавца.

Предлог закона садржи одређена недоречена и непрецизна решења, која остављају простор за различита тумачења и која могу погодовати партикуларним интересима, супротним јавном интересу. Тако, на пример, није довољно јасно прописано у ком року и на који начин ће се, након раскидања уговора о дуалном образовању послодавца и школе, наставити школовање ученика и изабрати нови послодавац. Додатно, Предлог закона садржи и недостатке, који се, поред осталог, односе на непостојање услова и критеријума или елемената критеријума за именовање чланова комисија, давање широких дискреционих овлашћења и препуштање министру и Привредној комори да значајна питања уреди својим актима, иако је неопходно да та питања буду регулисана законским одредбама.

Агенција за борбу против корупције сматра да је неопходно отклонити идентификоване недостатке у циљу стварања адекватног правног оквира у области дуалног образовања.

Мишљење које је Агенција проследила Народној скупштини и Влади можете преузети овде.

 

Извор: сајт Агенције за борбу против корупције