Upravni odbor Advokatske komore Srbije je, na sednici održanoj 09.09.2022. povodom uočene pojave da u velikom broju krivičnih postupaka sudovi rešenjem postavljaju branioce po službenoj dužnosti, bez obzira na činjenicu da okrivljeni ima izabranog branioca, pa na osnovu člana 66 Zakona o advokaturi („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 24/2012 – odluka US), člana 8. 9. i 33. u vezi člana 241. Statuta Advokatske komore Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013), Pravila 9. i 22. Kodeksa profesionalne etike advokata („Sl. glasnik RS“, br. 27/2012 i 159/2020 – odluka US) doneo:

PREPORUKU ZA POSTUPANjE ADVOKATA

Advokati, članovi Advokatske komore Srbije, dužni su da odbiju zastupanje okrivljenih i oštećenih po službenoj dužnosti, ukoliko u istom tom predmetu taj okrivljeni/oštećeni po službenoj dužnosti ima izabranog branioca/punomoćnika.

Ako u prvom kontaktu sa organom postupka koji je iskazao potrebu za imenovanjem branioca/punomoćnika po službenoj dužnosti putem Call centra Advokatske komore Srbije za odbrane po službenoj dužnosti, advokat sazna da okrivljeni/oštećeni ima angažovanog advokata treba da odbije zastupanje.

Nakon što postavljeni advokat sazna da okrivljeni/oštećeni ima angažovanog advokata, dužan je da o tome obavesti organ postupka i zatraži razrešenje u skladu sa članom 80. stav 2 tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – odluka US i 62/2021 – odluka US).

Izvor: sajt Advokatske komore Srbije
Naslov: Redakcija