Upravni odbor Advokatske komore Beograda je na sednici održanoj dana 11.4.2024. godine doneo odluku da se izda sledeće

S A O P Š T E NJ E

Pozivamo advokate – članove Advokatske komore Beograda da se suzdrže od svih vidova neopravdanih obraćanja javnosti, naročito nastupa u štampanim i elektronskim medijima, koji za temu imaju sudske i druge postupke u kojima na bilo koji način učestvuju maloletna lica.

Obraćanja javnosti advokata koja su profesionalno i društveno odgovorna i opravdana moraju biti, bez izuzetka, u skladu sa Zakonom o advokaturi („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 24/2012 – odluka US) i Kodeksom profesionalne etike advokata („Sl. glasnik RS“, br. 27/2012 i 159/2020 – odluka US), a posebno kako je regulisano članom 20. Kodeksa koji reguliše istupanje u javnosti. Smatramo da se okolnosti u kojima se nađu maloletna lica i njihove porodice u određenim postupcima ne smeju od strane advokata koristiti na način i u svrhe koje nanose dodatne poteškoće za pomenuta lica i da predstavljaju poteškoće za organe koji vode predmetne postupke, što može ugroziti fer i pravično postupanje i koji se može tumačiti kao vid reklamiranja, što šteti i značaju i ugledu advokature.

Upozoravaju se advokati – članovi Advokatske komore Beograda da će organi Advokatske komore Beograda ubuduće, u cilju zaštite prava i integriteta maloletnih lica, u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 37/2018) i Kodeksom profesionalne etike advokata, imati dodatni fokus na temu javnih nastupa advokata i da će sankcionisati svaki vid postupanja koji izlazi van okvira onog što je Kodeksom dozvoljeno za istupanje u javnosti.

Izvor: sajt Advokatske komore Beograda
Naslov: Redakcija