Upravni odbor Advokatske komore Beograda је zauzeo stav da advokat može biti određen kao lice za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa odredbama člana 56. do 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovakav stav je zauzet imajući u vidu da Zakon o advokaturi, Statut i Kodeks profesionalne etike ne propisuju da je obavljanje poslova lica za zaštitu podataka o ličnosti nespojivo sa advokaturom.

Na ovaj način se proširuje krug poslova koje advokati mogu obavljati.

Izvor: sajt Advokatske komore Beograda
Naslov: Redakcija