Vlada Srbije je predložila je da se do kraja 2024. godine produži primena postojećih olakšica za zapošljavanje novih radnika koje podrazumevaju povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i povraćaj dela poreza na zarade (u procentu od 65 odsto do 75 odsto). 

Primena postojećih olakšica trebalo je da traje do 31. decembra ove godine, a sada se predlaže produženje tog roka.

Vlada je u skupštinsku proceduru uputila dva predloga zakona: Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predlog zakona o izmenama zakona o porezu na dohodak građana.

Mere podsticaja se odnose na zapošljavanje nezaposlenih lica koja su na evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a za veliki broj poslodavaca koji su ih koristili u prethodnom periodu predstavljaju značajnu finansijsku olakšicu u poslovanju, piše obrazloženju zakona.

Ko može da ostvari ove olakšice? 

Olakšice u vidu povraćaja dela plaćenih doprinosa i poreza na zarade može da  ostvari poslodavac ako zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. mart 2014. godine, piše u važećim zakonima. Olakšice može da koristi i poslodavac koji započeo obavljanje delatnosti nakon 31. marta. 2014.

Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenih doprinosa to:

1. 65 odsto ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica.

2. 70 odsto ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;

3. 75 odsto ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Poslodavac – pravno lice koje se razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75 odsto plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice i plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Novozaposlenim licem se smatra lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Povećava se neoporezivi deo zarade

Izmenama zakona o porezu na dohodak građana predloženo je i povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 21.712 dinara na 25.000 dinara mesečno od 1. januara 2024. godine.  

„To praktično znači da se smanjuje osnovica poreza na zaradu pa samim tim i iznos poreza koji se plaća po tom osnovu“, piše u obrazloženju.

Takođe, u tom predlogu piše da će se prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 25.000 dinara godišnjim indeksom potrošačkih cena vršiti počev u 2025. godini.

Izvor: sajt Nova ekonomija
Naslov: Redakcija