Zakon o policiji („Sl. glasnik RS”, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018)

član 173a prestaje da važi 31. 12. 2018. godine.