Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi​​ („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Uredbu o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 48/2020 od 31.3.2020. godine, a stupila je na snagu 1.4.2020, od kada se i primenjuje.

Član 1.

Zaposleni u zdravstvenim ustanovama, zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama, zaposleni na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite i lekari u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ostvaruju pravo na dodatak na osnovnu platu u visini 10% osnovne plate zbog sprovođenja mera i aktivnosti vezanih za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Dodatak na osnovnu platu iz člana 1. ove uredbe primenjuje se sve dok se ne steknu uslovi da se, saglasno visini dodatka iz člana 1. ove uredbe, izmene elementi za obračun i isplatu osnovne plate zaposlenih u skladu sa zakonom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. aprila 2020. godine.

05 broj 53-2936/2020-2

U Beogradu, 31. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.