Na osnovu člana 2. stav 1. tačka 11a) i člana 53. stav 1. tačka 5) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik​​ RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20), člana 15. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i člana 4. stav 4. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21 i 64/21), na predlog Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”,

Ministar zdravlja donosi

Uputstvo o načinu primene​​ ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

Uputstvo je objavljeno u "Službenom glasniku RS", br. 69/2021 od 9.7.2021. godine, a stupilo je na snagu 10.7.2021.

1. Ovim uputstvom se uređuje način primene Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti (u daljem tekstu: Uredba) u delu ograničenja ulaska u Republiku Srbiju lica koja dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom;

2. Stranim državljanima koji u Republiku Srbiju dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, i to iz svih država sveta dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju ukoliko poseduju jedan od sledećih dokumenata:

1) negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju ili referentne laboratorije Republike Srbije, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja​​ rezultata, a ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju,

2) sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od Republike Srbije, odnosno strane države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije ili sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji,

3) potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod​​ tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata.

3. Ograničenje iz tačke 2. ne odnosi se na:

1) državljane Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, kada ulaze u Republiku Srbiju iz tih država čiji su državljani;

2) lica koja nisu državljani Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, a imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u tim državama, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa​​ SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije;

3) na strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

4) na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

5) na akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

6) na maloletna​​ lica starosti do 12 godina, ako pratilac deteta ispunjava uslove za ulazak u Republiku Srbiju;

7) na strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji na koje se primenjuju uslovi kao za domaće državljane;

8)​​ na pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu;

9) na državljane Republike Hrvatske koji su redovni ili vanredni studenti na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, a koji status dokazuju javnom ispravom koju izdaje visokoškolska ustanova Republike Srbije – studentska knjižica (indeks);

10) lica koja su posade teretnih motornih vozila prilikom​​ obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u vodnom saobraćaju; posade autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija; posade železničkih vozila i vozopratno osoblje prilikom obavljanja poslova međunarodnog prevoza u železničkom saobraćaju; posade vazduhoplova u obavljanju međunarodnog prevoza u avio saobraćaju i posade, osoblje i pratnju humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem;

11) državljane susednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili​​ izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta;

12) državljane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

4. Državljani Republike Srbije, članovi osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članovi njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji​​ koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, i​​ to iz svih država sveta, izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Mađarske, Republike Hrvatske i Crne Gore moraju posedovati jedan od sledećih dokumenata:

1) negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije ili referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne​​ stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, a ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju,

2) sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države​​ u kojoj se lice vakcinisalo,

3) potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili​​ faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata.

5. Licima iz stava 1. tačke 4. ovog uputstva, koji ne poseduju jedan od dokumenata iz podtač. 1) do 3) stava 1. tačke 4. prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje​​ o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice.

Lica iz stava 1. ove tačke prijavljuju se COVID ambulanti ili zavodu za javno zdravlje isključivo putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs.

6. Ograničenje iz tačke 4. ovog uputstva ne primenjuje se na državljane Republike Srbije, članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji ukoliko se radi o:

1) licima iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište u pograničnom području Republike Srbije, odnosno pograničnom području susedne države, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice, radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu, poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu;

2) licima koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, odnosno susedne države, kojima je​​ poslodavac iz Republike Srbije, odnosno susedne države, izdao dokument o radnom angažovanju;

3) licima koji su posada i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;

4) licima koji su posada transportnog sredstva prilikom obavljanja međunarodnog vazdušnog, drumskog, železničkog i vodnog saobraćaja;

5) humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem;

6) maloletnim licima do navršenih 12 godina života, ako pratilac deteta ispunjava uslove za ulazak u Republiku Srbiju;

7) licima​​ koja su van teritorije Republike Srbije boravila manje od 48 časova, a poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji ne stariji od 48 časova pre prvog izlaska iz Republike Srbije.

7. Domaćim i stranim državljanima koji ulaze u Republiku Srbiju zbog poslovnih razloga, uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice dostave Privrednoj komori Srbije negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice lica iz stava 1. ove tačke bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice.

Ukoliko lice iz stava 1. ove tačke ne dostavi negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u roku od 24​​ časa od časa prelaska državne granice ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije o tome bez odlaganja obaveštava teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlje.

8. Maloletna lica koja su domaći ili strani državljani, starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativnog Antigen FIA Rapid testa, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice, dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

9. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, broj 66/21).

10. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana​​ od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-519-4/2021-14

U Beogradu, 9. jula 2021. godine

Ministar,

dr​​ Zlatibor Lončar, s.r.