Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna („Sl. glasnik RS”, br. 48/2018)

stupa na snagu 1. 1. 2019. godine.