Извршни одбор Народне банке Србије на седници од 16. 10. 2014. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 8,5 одсто.

У образложењу ове одлуке, Извршни одбор је изнео оцену да ризици из домаћег и међународног окружења налажу даљу опрезност у вођењу монетарне политике. Актуелне геополитичке тензије, али и очекивано даље смањење експанзивности монетарне политике ФЕД-а могу  се у наредном периоду негативно одразити на прилив капитала у земље у региону, укључујући и Србију. Умерен раст премије ризика и депрецијацијски притисци присутни у готово свим земљама региона у последњих неколико месеци указују на мању спремност страних инвеститора за улагања.

Извршни одбор очекује да ће доношење и доследно спровођење мера фискалне консолидације и структурних реформи позитивно утицати на оцену страних инвеститора у погледу улагања у Србију, што би у наредном периоду допринело јачању отпорности на поменуте екстерне ризике и позитивно утицало на премију ризика земље.

Извршни одбор је констатовао да се међугодишња инфлација постепено враћа ка циљу од 4 ± 1,5% и у септембру износи 2,1%. Према пројекцији Народне банке Србије, и поред изостанка очекиване корекције цена електричне енергије, инфлација ће се до краја године вратити у границе циља, а затим током 2015. наставити да се креће унутар тих граница. Повратку инфлације у границе циља допринеће ниска база и постепено ишчезавање дезинфлаторног ефекта по основу ниских трошкова у производњи хране, што потврђује и позитиван допринос цена хране међугодишњој инфлацији у септембру. С друге стране, ниска агрегатна тражња, додатно појачана новим мерама фискалне консолидације, остаје главни дезинфлаторни фактор у средњем року. То потврђује и ниска базна инфлација, која се други месец заредом креће испод циљаног оквира.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2014. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 16,5% (8,5 + 8,0). Кретање затезне камате у току 2014. дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2014. години (за дуг у динарима)

Период важења стопе

Затезна камата (годишња стопа)

од 1. 1. 2014. до 8. 5. 2014.

17,50%

од 9. 5. 2014. до 12. 6. 2014.

17,00%

од 13. 6. 2014. и даље

16,50%

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002… 68/2014), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

– Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и постојећег, непромењеног износа референтне каматне стопе од 8,5%, кретање поменутих каматних стопа дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа
– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе
(кол. 2 + 10 процентних поена)
– на годишњем нивоу –

Есконтнa стопа НБС
(100% референтне каматне стопе)
– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2014. до 7. 5. 2014.

9,50%

19,50%

9,50%

од 8. 5. 2014. до 11. 6. 2014.

9,00%

19,00%

9,00%

од 12. 6. 2014. и даље

8,50%

18,50%

8,50%

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 13. новембра 2014. године.