Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 10. 5. 2018. године да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду пре свега очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике. Према мајској пројекцији, Извршни одбор очекује да ће се међугодишња инфлација након овогодишњег минимума у априлу постепено кретати ка циљу. До краја ове године инфлација би требало да остане ближе доњој граници циља, а приближавање централној вредности од 3,0 одсто очекује се у другој половини 2019. И финансијски сектор и привреда очекују да ће инфлација за годину дана унапред бити испод централне вредности циља, а за две године дана унапред на циљу од 3,0 одсто. На и даље ниске инфлаторне притиске указује и базна инфлација, која је на најнижем нивоу откад се инфлација мери променом индекса потрошачких цена.

Неизвесност на међународном робном тржишту, пре свега по основу кретања светске цене нафте, чији је раст настављен у овој години, и даље налаже опрезност у вођењу монетарне политике. Ипак, према фјучерсима и оценама релевантних међународних институција, не очекује се њен знатнији раст у наредном периоду, а у средњем року чак се и пројектује пад цене нафте. Поред тога, опрезност је потребна и због додатно повећане дивергентности монетарних политика Система федералних резерви и Европске централне банке, као и раста неизвесности у погледу динамике њихове нормализације у наредном периоду. Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи и повољнијим макроекономским изгледима за наредни период.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном делу текста дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2018. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 119/2012), на износ дуга који гласи у динарима стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије, увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 3,00% затезна камата је утврђена у висини од 11,00% (3,00 + 8,0). Кретање затезне камате у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2018. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2018. до 14. 3. 2018.

11,50%

од 15. 3. 2018. до 12. 4. 2018.

11,25%

од 13. 4. 2018.

11,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 108/2016), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 3,00% кретање поменутих каматних стопа у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2018. години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2018. до 13. 3. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

од 14. 3. 2018. до 11. 4. 2018.

3,25%

13,25%

3,25%

од 12. 4. 2018.

3,00%

13,00%

3,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС, на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 7. јуна 2018. године.