На седници од 9. 8. 2018. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду пре свега очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике. Након овогодишњег минимума у априлу, инфлација се очекивано вратила у границе циља и у јуну је износила 2,3% међугодишње. И према августовској централној пројекцији очекујемо да ће се међугодишња инфлација и у наредне две године кретати у границама циља. До краја 2019. инфлација ће највероватније бити испод централне вредности циља, с тим да ће јој се привремено приближити у првим месецима наредне године због ефекта ниске базе с почетка ове године. Инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде и даље су ниска и усидрена око циља од 3% и за годину и за две године унапред.
Извршни одбор је оценио да ефекти претходног ублажавања монетарне политике доприносе привредном расту, који се убрзава и који је, према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, у првој половини ове године износио 4,5% међугодишње. Према оцени Извршног одбора, висок допринос привредном расту потиче од инвестиција које ће у наредном периоду омогућити наставак распрострањеног раста извозно оријентисаних области привреде. Раст инвестиција подржан је повољним условима финансирања и растом кредитне активности, као и приливима страних директних инвестиција, које више него у пуној мери покривају дефицит текућег рачуна платног биланса и доприносе његовом смањењу у средњем року.

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због неизвесности на међународном робном и финансијском тржишту. Кретање светске цене нафте и даље је волатилно, иако се, према фјучерсима, очекује стабилизација до краја 2018, а затим и нешто нижи ниво до краја 2019. године. Због раста цена нафте очекује се и нешто виша инфлација у међународном окружењу ове године. Такође, очекује се наставак нормализације монетарних политика водећих централних банака, Система федералних резерви САД и Европске централне банке, што би могло негативно да се одрази на токове капитала према земљама у успону. Поред тога, неизвесност постоји и у погледу геополитичких и трговинских тензија и могућих ефеката на раст светске економије и волатилност на робним и финансијским тржиштима. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.
Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном делу текста дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2018. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 119/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 3,00% затезна камата је утврђена у висини од 11,00% (3,00 + 8,0). Кретање затезне камате у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2018. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2018. до 14. 3. 2018.

11,50%

од 15. 3. 2018. до 12. 4. 2018.

11,25%

од 13. 4. 2018.

11,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 108/2016), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 3,00% кретање поменутих каматних стопа у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2018. години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2018. до 13. 3. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

од 14. 3. 2018. до 11. 4. 2018.

3,25%

13,25%

3,25%

од 12. 4. 2018.

3,00%

13,00%

3,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС, на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 6. септембра 2018. године.