На седници од 7. 6. 2018. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике. Очекује се да ће се инфлација, након овогодишњег минимума у априлу од 1,1% међугодишње, постепено кретати ка циљу, али да ће до краја ове године остати ближе доњој граници циља. Приближавање инфлације централној вредности циља од 3,0% очекује се у другој половини 2019, пре свега по основу очекиваног раста тражње. Да ће инфлација у наредној години бити испод централне вредности циља очекују и финансијски сектор (2,5%) и привреда (2,7%). За две године унапред финансијски сектор, као и Народна банка Србије, очекују да ће инфлација бити на циљу од 3,0%, док привреда сматра да ће бити близу циља (2,8%).

Извршни одбор је констатовао да су се у овој години убрзали кредитна активност и привредни раст. Оцењено је да је привредни раст у највећој мери вођен инвестицијама које ће у наредном периоду подржавати диверсификован раст извозно оријентисаних области привреде.

Извршни одбор је имао у виду да неизвесност на међународном робном тржишту и даље налаже опрезност у вођењу монетарне политике, пре свега по основу кретања цене нафте, која је од средине прошле године знатније повећана. Ипак, према фјучерсима и оценама релевантних међународних институција, не очекује се даљи раст цене нафте на светском тржишту, већ њена стабилизација до краја године, а затим и пад током 2019. Неизвесност је присутна и по основу променљивог кретања цена пољопривредних производа на светском тржишту, као и утицаја временских услова на домаћу производњу и цене воћа и поврћа. Такође, инфлација у зони евра, нашем најзначајнијем трговинском партнеру, повећана је у мају на 1,9%. Међутим, процењује се да је раст инфлације у зони евра привремен и последица је виших цена енергената, док се њен трајнији повратак на циљ очекује у наредним годинама. Опрезност у вођењу монетарне политике и даље je потребна и због различитих монетарних политика Система федералних резерви и Европске централне банке и због неизвесности у погледу динамике њихове нормализације у наредном периоду. Поред тога, неизвесност на међународним тржиштима последица је и геополитичких тензија. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољним макроекономским кретањима и повољнијим изгледима за наредни период.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном делу текста дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2018. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 119/2012), на износ дуга који гласи у динарима стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 3,00% затезна камата је утврђена у висини од 11,00% (3,00 + 8,0). Кретање затезне камате у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2018. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2018. до 14. 3. 2018.

11,50%

од 15. 3. 2018. до 12. 4. 2018.

11,25%

од 13. 4. 2018.

11,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 108/2016), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 3,00% кретање поменутих каматних стопа у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2018. години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу

од 1. 1. 2018. до 13. 3. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

од 14. 3. 2018. до 11. 4. 2018.

3,25%

13,25%

3,25%

од 12. 4. 2018.

3,00%

13,00%

3,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС, на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 7. јула 2018. године.