Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 10. 12. 2015. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,5 одсто.
Доносећи одлуку о задржавању референтне стопе, Извршни одбор је имао у виду присутне неизвесности, које се у овом тренутку највише односе на међународно окружење. Пре свега је неизвесна реакција тржишних учесника на очекивано повећање референтне каматне стопе ФЕД-а и њени ефекти на робна и финансијска тржишта, посебно на токове капитала према земљама у успону. С друге стране, чињеница да је Европска централна банка у децембру додатно ублажила монетарну политику и продужила трајање нестандардних мера монетарне политике до марта 2017. допринеће ублажавању ових ефеката. 
При доношењу одлуке, Извршни одбор је узео у обзир и могућ утицај сезонских фактора на кретање ликвидности у вези са увозом енергената у зимском периоду и динамиком извршења фискалних расхода. Напредак у фискалној консолидацији, међутим, и смањење спољне неравнотеже, уз повољне екстерне услове финансирања, допринеће релативној стабилности динара у средњем року. Процењује се да ће ове године фискални дефицит бити нижи за око 40 одсто, а текући дефицит платног биланса за око четвртину у односу на прошлу годину и у целини покривен страним директним инвестицијама. Очекивано постепено смањење унутрашње и спољне неравнотеже у наредним годинама повећаће отпорност Србије на шокове у међународном окружењу.
Извршни одбор је оценио да ће инфлаторни притисци и у наредном периоду бити ниски услед домаћих и глобалних фактора. Међугодишња инфлација је испод циља Народне банке Србије и у октобру је износила 1,4 одсто, а инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде налазе се испод циља за инфлацију од 4,0 одсто и за једну и за две године унапред. Повратак инфлације у границе циља очекује се у другој половини наредне године.
С обзиром на то да доминирају ризици у вези с кретањима на међународном робном и финансијском тржишту, степен експанзивности монетарне политике Народне банке Србије у наредном периоду зависиће пре свега од процене њиховог потенцијалног инфлаторног утицаја.
Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:
1) затезну камату,
2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и
3) есконтну стопу Народне банке Србије.
У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и неизмењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 12,5% (4,5 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2015. години (за дуг у динарима)
 

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2015. до 12. 3. 2015.

16,00%

од 13. 3. 2015. до 9. 4. 2015.

15,50%

од 10. 4. 2015. до 11. 5. 2015.

15,00%

од 12. 5. 2015. до 11. 6. 2015.

14,50%

од 12. 6. 2015. до 13. 8. 2015.

14,00%

од 14. 8. 2015. до 10. 9. 2015.

13,50%

од 11. 9. 2015. до 14. 10. 2015.

13,00%

од 12. 10. 2015. и даље

12,50%

 2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… и 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,5%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2015. до 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

од 12. 3. 2015. до 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

од 9. 4. 2015. до 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

од 11. 5. 2015. до 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

од 11. 6. 2015. до 12. 8. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

од 13. 8. 2015. до 9.9.2015.

5,50%

15,50%

5,50%

од 10. 9. 2015. до 13.10.2015.

5,00%

15,00%

5,00%

од 14. 10. 2015. и даље

4,50%

14,50%

4,50%


 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 12. јануара 2016. године.