Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 10. 12. 2015. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,5 odsto.
Donoseći odluku o zadržavanju referentne stope, Izvršni odbor je imao u vidu prisutne neizvesnosti, koje se u ovom trenutku najviše odnose na međunarodno okruženje. Pre svega je neizvesna reakcija tržišnih učesnika na očekivano povećanje referentne kamatne stope FED-a i njeni efekti na robna i finansijska tržišta, posebno na tokove kapitala prema zemljama u usponu. S druge strane, činjenica da je Evropska centralna banka u decembru dodatno ublažila monetarnu politiku i produžila trajanje nestandardnih mera monetarne politike do marta 2017. doprineće ublažavanju ovih efekata. 
Pri donošenju odluke, Izvršni odbor je uzeo u obzir i moguć uticaj sezonskih faktora na kretanje likvidnosti u vezi sa uvozom energenata u zimskom periodu i dinamikom izvršenja fiskalnih rashoda. Napredak u fiskalnoj konsolidaciji, međutim, i smanjenje spoljne neravnoteže, uz povoljne eksterne uslove finansiranja, doprineće relativnoj stabilnosti dinara u srednjem roku. Procenjuje se da će ove godine fiskalni deficit biti niži za oko 40 odsto, a tekući deficit platnog bilansa za oko četvrtinu u odnosu na prošlu godinu i u celini pokriven stranim direktnim investicijama. Očekivano postepeno smanjenje unutrašnje i spoljne neravnoteže u narednim godinama povećaće otpornost Srbije na šokove u međunarodnom okruženju.
Izvršni odbor je ocenio da će inflatorni pritisci i u narednom periodu biti niski usled domaćih i globalnih faktora. Međugodišnja inflacija je ispod cilja Narodne banke Srbije i u oktobru je iznosila 1,4 odsto, a inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede nalaze se ispod cilja za inflaciju od 4,0 odsto i za jednu i za dve godine unapred. Povratak inflacije u granice cilja očekuje se u drugoj polovini naredne godine.
S obzirom na to da dominiraju rizici u vezi s kretanjima na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu, stepen ekspanzivnosti monetarne politike Narodne banke Srbije u narednom periodu zavisiće pre svega od procene njihovog potencijalnog inflatornog uticaja.
Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:
1) zateznu kamatu,
2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i
3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.
U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2015. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i neizmenjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 12,5% (4,5 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2015. godini (za dug u dinarima)
 

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2015. do 12. 3. 2015.

16,00%

od 13. 3. 2015. do 9. 4. 2015.

15,50%

od 10. 4. 2015. do 11. 5. 2015.

15,00%

od 12. 5. 2015. do 11. 6. 2015.

14,50%

od 12. 6. 2015. do 13. 8. 2015.

14,00%

od 14. 8. 2015. do 10. 9. 2015.

13,50%

od 11. 9. 2015. do 14. 10. 2015.

13,00%

od 12. 10. 2015. i dalje

12,50%

 2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… i 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 4,5%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2015. do 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

od 12. 3. 2015. do 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

od 9. 4. 2015. do 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

od 11. 5. 2015. do 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

od 11. 6. 2015. do 12. 8. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

od 13. 8. 2015. do 9.9.2015.

5,50%

15,50%

5,50%

od 10. 9. 2015. do 13.10.2015.

5,00%

15,00%

5,00%

od 14. 10. 2015. i dalje

4,50%

14,50%

4,50%


 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 12. januara 2016. godine.