Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 17. 3. 2016. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Извршни одбор је оценио да је постојећи степен експанзивности монетарне политике довољан да инфлација од средине године започне умерен раст и да се врати у границе циља крајем ове или почетком следеће године због чега Народна банка Србија задржава опрезну монетарну политику.

Кретања у међународном окружењу у овом тренутку карактеришу неповољнији изгледи за глобални раст, а самим тим и за брзину опоравка зоне евра, нашег најзначајнијег спољнотрговинског партнера. Неизвесности доприноси и кретање цене нафте и других примарних производа на светском тржишту, присутни геополитички ризици, као и дивергентне монетарне политике водећих централних банака. Успоравање глобалне економије уз нормализацију монетарне политике ФЕД-а могло би се одразити на раст аверзије инвеститора према ризику, а тиме и на токове капитала према земљама у успону, па и Србији. С друге стране, смањењу екстерних ризика требало би да допринесе додатно ублажавање монетарне политике  Европске централне банке из марта ове године.

У таквим околностима, Извршни одбор је одлучио да референтну каматну стопу задржи на непромењеном нивоу од 4,25%.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2016. године.

 

1. Затезна камата

 

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,25%, затезна камата је утврђена у висини од 12,25% (4,25 + 8,0).

 Кретање затезне камате у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа затезне камате у 2016. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 15. 10. 2015. до 11. 2. 2016

12,50%

од 12. 2. 2016. и даље

12,25%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

 

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,25%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 14. 10. 2015. до 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

од 11. 2. 2016. и даље

4,25%

14,25%

4,25%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС-а на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 7. априла 2016. године.