Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 14. 2. 2017. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи одлуку, Извршни одбор је имао у виду нову средњорочну пројекцију инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и чињеницу да је циљ за инфлацију од почетка 2017. године нижи и да износи 3,0% ± 1,5 процентних поена. Извршни одбор очекује да ће инфлација остати ниска и стабилна и да ће се од почетка ове године кретати у границама новог циља. Таквом кретању инфлације требало би пре свега да допринесу опоравак светске цене нафте и инфлације у међународном окружењу, као и раст домаће тражње. С друге стране, још неко време би дезинфлаторно требало да делују релативно ниски трошкови у производњи хране.

Према оцени Извршног одбора, неизвесност у међународном окружењу, пре свега у погледу кретања светске цене нафте и дешавања на међународном финансијском тржишту, налаже опрезно вођење монетарне политике. Дивергентност монетарних политика водећих централних банака додатно је повећана, а тиме и неизвесност њиховог утицаја на глобалне токове капитала. Ипак, отпорност наше економије на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења сада је већа захваљујући бољим макроекономским изгледима наше привреде, а пре свега убрзању привредног раста праћеног даљим смањењем унутрашње и спољашње неравнотеже.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату;

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе;

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у 2017. години.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије, увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,00%, затезна камата је утврђена у висини од 12,0% (4,0 + 8,0). Кретање затезне камате у 2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2017. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2017.

12,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 68/2014), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе рачуна се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,0%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. и 2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2017. години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2017.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС, на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 14. марта 2017. године.