800×600

Извршни
одбор Народне банке Србије је
на седници од 10. 8.
2017. године, одлучио да референтну
каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је
имао у виду факторе и нову средњорочну пројекцију инфлације.

Kретања на међународном робном и
финансијском тржишту и даље карактерише неизвесност. Неизвесно је кретање
светских цена примарних производа, а посебно нафте. На међународном
финансијском тржишту неизвесност у највећој мери и даље проистиче из
дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске
централне банке, што може да утиче на токове капитала према земљама у успону.

Инфлација се од почетка године креће у
границама циља, a кретања у другом тромесечју потврђују да је она почетком
године била вођена поскупљењем малог броја производа и услуга. Ниска и стабилна
базна инфлација на нивоу од око 2% међугодишње, као и инфлациона очекивања
финансијског сектора и привреде која се налазе унутар граница циља како за
једну, тако и за две године дана унапред, такође указују на то да су инфлаторни
притисци и даље ниски.

Извршни одбор очекује да ће инфлација и
у наредном периоду наставити да се креће у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5
процентних поена. Инфлацију ће успоравати висока база код цена нафтних
деривата, а од почетка 2018. и излазак овогодишњих једнократних поскупљења
појединих производа и услуга из међугодишњег обрачуна, због чега ће се она
кретати на нижем нивоу од тренутног. У супротном смеру деловаће постепен раст
светских цена примарних пољопривредних производа и агрегатне тражње у Србији.

Према
важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене
јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за
наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2017. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати
(„Сл. гласник РС”, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа
затезне камате се утврђује на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе
Народне банке Србије, увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На
основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,00%, затезна камата је
утврђена у висини од 12,0%
(4,0 +
8,0). Кретање затезне камате у 2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2017. години (за дуг у
динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на
динаре •

од 1. 1. 2017.

12,00%

 

2.
Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 108/2016),
камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се
референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе
Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010),
есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне
каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене
референтне каматне стопе од 4,0%, кретање поменутих каматних стопа у
2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне
приходе и есконтне стопе у 2017. години

Примењује се за период

Референтна каматна
стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за
неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц.
поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС
(100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2017.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на
којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 7. септембра 2017. године.

 

 

 

< <