Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, на седници од 8. 12. 2016. године, да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Извршни одбор очекује да ће инфлација остати ниска и стабилна и да ће се од почетка наредне године кретати у границама циља (3,0% ± 1,5 процентних поена). Инфлација ће се у границама циља наћи захваљујући ефектима претходног ублажавања монетарне политике, расту домаће тражње, као и постепеном опоравку светске цене нафте и инфлације у међународном окружењу, пре свега у зони евра, која је наш најзначајнији спољнотрговински партнер. С друге стране, релативно ниски трошкови у производњи хране још неко време ће деловати дезинфлаторно.

На опрезно вођење монетарне политике упућује и даље присутна неизвесност на међународном финансијском и робном тржишту. Када је реч о међународном финансијском тржишту, неизвесност се односи на динамику нормализације монетарне политике ФЕД-а и трајање програма квантитативних олакшица Европске централне банке, као и њихов утицај на глобалне токове капитала. Ипак, Извршни одбор је истакао да успешно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи и смањење спољне неравнотеже доприносе бољим макроекономским изгледима наше привреде и повећавају њену отпорност на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2016. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,00%, затезна камата је утврђена у висини од 12,0% (4,0 + 8,0). Кретање затезне камате у 2016. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2016. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 15. 10. 2015. до 11. 02. 2016.

12,50%

од 12. 02. 2016. до 7. 07. 2016.

12,25%

од 8. 07. 2016. и даље

12,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 68/2014), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,0%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 14. 10. 2015. до 10. 02. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

од 11. 02. 2016. до 6. 07. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

од 7. 07. 2016. и даље

4,00%

14,00%

4,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 12. јануара 2017. године.