Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 7. 4. 2016. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,25 odsto.

Prilikom donošenja odluke, Izvršni odbor je ocenio da su inflatorni pritisci niski. Postojeći stepen ekspanzivnosti monetarne politike, međutim, obezbeđuje nisku i stabilnu inflaciju u srednjem roku, uz postepen oporavak ekonomske aktivnosti. Inflacija bi u drugoj polovini godine trebalo da započne umeren rast i da se vrati u granice cilja krajem ove ili početkom sledeće godine.

Monetarna politika i dalje treba da bude oprezna, imajući u vidu pre svega dešavanja u međunarodnom okruženju. Neizvesnost je posebno izražena u pogledu kretanja cena nafte i drugih primarnih proizvoda na svetskom tržištu, geopolitičkih rizika, kao i različitih monetarnih politika vodećih centralnih banaka. Usporavanje svetske privrede i normalizacija monetarne politike FED-a mogli bi da se odraze na smanjenu spremnost investitora da preuzimaju rizik, a time i na tokove kapitala prema zemljama u usponu, pa i Srbiji. S druge strane, smanjenju uticaja eksternih rizika trebalo bi da doprinesu ekspanzivna monetarna politika Evropske centralne banke i domaći faktori, pre svega smanjenje unutrašnje i spoljne neravnoteže.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2016. godine.

 

1. Zatezna kamata

 

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 4,25%, zatezna kamata je utvrđena u visini od 12,25% (4,25 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa zatezne kamate u 2016. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 15. 10. 2015. do 11. 2. 2016

12,50%

od 12. 2. 2016. i dalje

12,25%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

 

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 4,25%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 14. 10. 2015. do 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

od 11. 2. 2016. i dalje

4,25%

14,25%

4,25%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 17. maja 2016. godine.

 

Stope zatezne kamate u svetu

 

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati, Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji stope zatezne kamate na iznos duga koji glasi na dinare, kao i na iznos duga koji glasi na evre ili na druge strane valute, a za valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na domaćem deviznom tržištu.

Prema pregledu sa internet prezentaciji Narodne banke Srbije od 7. 4. 2016. godine, stope zatezne kamate su sledeće:

 

Stope zatezne kamate

 

Šifra
valute

Naziv
zemlje

Oznaka valute

Referentna/osnovna kamatna stopa u % na god. nivou

Uvećanje referentne/ osnovne kamatne stope u p.p.

Stopa zatezne kamate

U % na god. nivou

Datum objavljivanja

Važi od

941

Republika Srbija

RSD

4,25

8,00

12,25

11.2.2016.

12.2.2016.

978

EMU

EUR

0,00

8,00

8,00

15.3.2016.

16.3.2016.

36

Australija

AUD

2,00

8,00

10,00

5.5.2015.

6.5.2015.

124

Kanada

CAD

0,50

8,00

8,50

15.7.2015.

16.7.2015.

156

Kina

CNY

4,35

8,00

12,35

23.10.2015.

24.10.2015.

191

Hrvatska

HRK

0,50

8,00

8,50

12.11.2015.

13.11.2015.

203

Češka Republika

CZK

0,05

8,00

8,05

24.12.2012.

25.12.2012.

208

Danska

DKK

0,05

8,00

8,05

20.1.2015.

21.1.2015.

348

Mađarska

HUF

1,20

8,00

9,20

22.3.2016.

23.3.2016.

392

Japan

JPY

0,00

8,00

8,00

17.2.2016.

18.2.2016.

414

Kuvajt

KWD

2,25

8,00

10,25

17.12.2015.

18.12.2015.

578

Norveška

NOK

0,50

8,00

8,50

17.3.2016.

18.3.2016.

643

Ruska Federacija

RUB

11,00

8,00

19,00

3.8.2015.

4.8.2015.

752

Švedska

SEK

-0,50

8,00

7,50

17.2.2016.

18.2.2016.

756

Švajcarska

CHF

-1,25 – -0,25

8,00

7,25

15.1.2015.

16.1.2015.

826

Velika Britanija

GBP

0,50

8,00

8,50

24.12.2012.

25.12.2012.

840

SAD

USD

0,25 – 0,50

8,00

8,375

17.12.2015.

18.12.2015.

977

Bosna i Hercegovina

BAM

0,00

8,00

8,00

15.3.2016.

16.3.2016.

985

Poljska

PLN

1,50

8,00

9,50

4.3.2015.

5.3.2015.

 

Napomene:

 

1) Ukoliko je referentna/osnovna kamatna stopa utvrđena u određenom rasponu između minimalne i maksimalne kamatne stope, stopa zatezne kamate utvrđuje se kao aritmetička sredina minimalne i maksimalne referentne/osnovne kamatne stope uvećana za 8 p. p.

2) Centralna banka Bosne i Hercegovine ne utvrđuje referentnu/osnovnu kamatnu stopu, već kao režim monetarne politike primenjuje valutni odbor zasnovan na fiksnom deviznom kursu nacionalne valute, konvertibilne marke, u odnosu na evro. Stoga se stopa zatezne kamate za konvertibilnu marku utvrđuje na osnovu referentne/osnovne kamatne stope Evropske centralne banke.