Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 7. 4. 2016. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Приликом доношења одлуке, Извршни одбор је оценио да су инфлаторни притисци ниски. Постојећи степен експанзивности монетарне политике, међутим, обезбеђује ниску и стабилну инфлацију у средњем року, уз постепен опоравак економске активности. Инфлација би у другој половини године требало да започне умерен раст и да се врати у границе циља крајем ове или почетком следеће године.

Монетарна политика и даље треба да буде опрезна, имајући у виду пре свега дешавања у међународном окружењу. Неизвесност је посебно изражена у погледу кретања цена нафте и других примарних производа на светском тржишту, геополитичких ризика, као и различитих монетарних политика водећих централних банака. Успоравање светске привреде и нормализација монетарне политике ФЕД-а могли би да се одразе на смањену спремност инвеститора да преузимају ризик, а тиме и на токове капитала према земљама у успону, па и Србији. С друге стране, смањењу утицаја екстерних ризика требало би да допринесу експанзивна монетарна политика Европске централне банке и домаћи фактори, пре свега смањење унутрашње и спољне неравнотеже.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2016. године.

 

1. Затезна камата

 

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,25%, затезна камата је утврђена у висини од 12,25% (4,25 + 8,0). Кретање затезне камате у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа затезне камате у 2016. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 15. 10. 2015. до 11. 2. 2016

12,50%

од 12. 2. 2016. и даље

12,25%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

 

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,25%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 14. 10. 2015. до 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

од 11. 2. 2016. и даље

4,25%

14,25%

4,25%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 17. маја 2016. године.

 

Стопе затезне камате у свету

 

Према одредбама Закона о затезној камати, Народна банка Србије објављује на својој интернет презентацији стопе затезне камате на износ дуга који гласи на динаре, као и на износ дуга који гласи на евре или на друге стране валуте, а за валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на домаћем девизном тржишту.

Према прегледу са интернет презентацији Народне банке Србије од 7. 4. 2016. године, стопе затезне камате су следеће:

 

Стопе затезне камате

 

Шифра
валуте

Назив
земље

Ознака валуте

Референтна/основна каматна стопа у % на год. нивоу

Увећање референтне/ основне каматне стопе у п.п.

Стопа затезне камате

У % нa год. нивоу

Датум објављивања

Важи од

941

Република Србија

RSD

4,25

8,00

12,25

11.2.2016.

12.2.2016.

978

ЕМУ

EUR

0,00

8,00

8,00

15.3.2016.

16.3.2016.

36

Аустралија

AUD

2,00

8,00

10,00

5.5.2015.

6.5.2015.

124

Канада

CAD

0,50

8,00

8,50

15.7.2015.

16.7.2015.

156

Кина

CNY

4,35

8,00

12,35

23.10.2015.

24.10.2015.

191

Хрватска

HRK

0,50

8,00

8,50

12.11.2015.

13.11.2015.

203

Чешка Република

CZK

0,05

8,00

8,05

24.12.2012.

25.12.2012.

208

Данска

DKK

0,05

8,00

8,05

20.1.2015.

21.1.2015.

348

Мађарска

HUF

1,20

8,00

9,20

22.3.2016.

23.3.2016.

392

Јапан

JPY

0,00

8,00

8,00

17.2.2016.

18.2.2016.

414

Кувајт

KWD

2,25

8,00

10,25

17.12.2015.

18.12.2015.

578

Норвешка

NOK

0,50

8,00

8,50

17.3.2016.

18.3.2016.

643

Руска Федерација

RUB

11,00

8,00

19,00

3.8.2015.

4.8.2015.

752

Шведска

SEK

-0,50

8,00

7,50

17.2.2016.

18.2.2016.

756

Швајцарска

CHF

-1,25 – -0,25

8,00

7,25

15.1.2015.

16.1.2015.

826

Велика Британија

GBP

0,50

8,00

8,50

24.12.2012.

25.12.2012.

840

САД

USD

0,25 – 0,50

8,00

8,375

17.12.2015.

18.12.2015.

977

Босна и Херцеговина

BAM

0,00

8,00

8,00

15.3.2016.

16.3.2016.

985

Пољска

PLN

1,50

8,00

9,50

4.3.2015.

5.3.2015.

 

Напоменe:

 

1) Уколико је референтна/основна каматна стопа утврђена у одређеном распону између минималне и максималне каматне стопе, стопа затезне камате утврђује се као аритметичка средина минималне и максималне референтне/основне каматне стопе увећанa за 8 п. п.

2) Централна банка Босне и Херцеговине не утврђује референтну/основну каматну стопу, већ као режим монетарне политике примењује валутни одбор заснован на фиксном девизном курсу националне валуте, конвертибилне марке, у односу на евро. Стога се стопа затезне камате за конвертибилну марку утврђује на основу референтне/основне каматне стопе Европске централне банке.