Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 12. 5. 2017. године, да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и мајску пројекцију инфлације према којој ће се инфлација и у наредне две године кретати у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена.

Инфлација је од почетка године у границама циља и у априлу је износила 4,0 одсто међугодишње. На такво кретање инфлације је, као и у другим земљама, очекивано утицао опоравак светске цене нафте у другој половини 2016. године. Више од сезонски уобичајеног било је поскупљење воћа, поврћа и огрева због лошег времена почетком године, као и поскупљење свежег меса у априлу. Изласком ових једнократних поскупљења из међугодишњег обрачуна инфлације, почетком наредне године очекујемо нижу инфлацију у односу на садашњи ниво, а затим њено кретање на том нивоу до краја периода пројекције. Кретање инфлације од почетка ове године последица је деловања једнократних фактора, на шта указује ниска и релативно стабилна базна инфлација, која је у априлу износила 2,0 одсто међугодишње.

Извршни одбор пажљиво прати дешавања у међународном окружењу, а првенствено кретања на међународном финансијском тржишту и светске цене примарних производа. Неизвесност на међународном финансијском тржишту у највећој мери проистиче из дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији. Поред тога, неизвесност постоји и у погледу кретања светских цена примарних производа, а посебно нафте. Међутим, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским изгледима, а пре свега смањењу фискалне и спољне неравнотеже, што доприноси и нижој премији ризика и повољнијем кредитном рејтингу земље.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2017. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије, увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,00%, затезна камата је утврђена у висини од 12,0% (4,0 + 8,0). Кретање затезне камате у 2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2017. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2017.

12,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002 … 108/2016), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,0%, кретање поменутих каматних стопа у 2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2017. години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2017.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС, на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 8. јуна 2017. године.