800×600

< <

Извршни одбор Народне банке
Србије одлучио је на седници од 8. 2. 2018. године да референтну каматну стопу
задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни
одбор је имао у виду и нову фебруарску пројекцију инфлације и њених фактора,
као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.

Инфлација је у децембру
износила циљаних 3,0% међугодишње, што је и њена просечна вредност за 2017.
годину. И према фебруарској централној пројекцији међугодишња инфлација ће до
краја периода пројекције, тј. у наредне две године наставити да се креће у
границама циља.

Извршни одбор је истакао да
опрезност у вођењу монетарне политике и даље проистиче из кретања на
међународном робном и финансијском тржишту. Светске цене примарних производа,
пре свега нафте, повећане су претходних месеци, тако да је неизвесно њихово
кретање у наредном периоду. Такође, неизвесност на међународном финансијском
тржишту и даље је присутна по основу дивергентности монетарних политика водећих
централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на
глобалне токове капитала према земљама у успону, а тиме и према Србији.
Међутим, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне
негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући јачању домаћих
макроекономских фундамената и повољнијим изгледима за наредни период.

Према важећим прописима,
висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном делу текста дати су подаци за наведене каматне стопе на
бази референтне каматне стопе у току 2018. године.

1.
Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС” број 119/2012),
на износ дуга који гласи у динарима стопа затезне камате утврђује се на
годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане
за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног
износа референтне каматне стопе од 3,50% затезна камата је утврђена у висини од
11,50% (3,5 + 8,0). Кретање затезне камате у 2018. години дато је у наредној
табели:

Преглед
стопа затезне камате у 2018. години (за дуг у динарима)

< < Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2018. до

11,50%

 

2. Камата за
неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 108/2016), камата за
неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна
каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл.
гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке
Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од
3,50% кретање поменутих каматних стопа у 2018. години дато је у наредној
табели:

Преглед
стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2018.
години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне
приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне
каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

 

Подсећамо и на два члана Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр.
18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 и 113/2017 – др. закон) који такође
регулишу примену референтне каматне стопе. Конкретно:

1) Према члану 269, „ако износ царинског дуга није плаћен у
прописаном року, царински орган обрачунава камату на износ дуга почев од дана
доспелости за плаћање тог дуга, по стопи једнакој годишњој есконтној стопи bold;“>Народне банке Србије, увећаној за 10
процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.”

2) Према члану 301, „на казну која није плаћена у року наплаћиваће
се и затезна камата. Царински орган обрачунава камату на износ казне почев од
дана доспелости за плаћање те казне, по стопи једнакој годишњој есконтној стопи
bold;“>Народне банке Србије, увећаној за 10
процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.”