800×600

< <

Извршни
одбор Народне банке Србије одлучио је
на
седници од 9. 11.
2017. године да референтну каматну
стопу задржи на нивоу од 3,5 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је
имао у виду нову, новембарску пројекцију инфлације и кретање њених кључних
фактора, очекиване ефекте претходног ублажавања монетарне политике, као и боље
економске перформансе током трећег тромесечја и изгледе за наредни период.

Извршни одбор је оценио да су инфлаторни
притисци и даље ниски, на шта указују успоравање укупне и базне инфлације
последњих месеци, као и усидрена инфлациона очекивања финансијског сектора и
привреде у границама циља Народне банке Србије. Ефекти суше на цене хране били
су мањи од очекиваних, а на смањење инфлације делују и ниже увозне цене. Поред
тога, фискална кретања су од почетка године знатно повољнија од очекиваних, а
премија ризика је пала на најнижи ниво откада се прати за Србију, чему је,
поред глобалних фактора, допринело јачање домаћих макроекономских фундамената.

Извршни одбор очекује да ће инфлација и
у наредном периоду наставити да се креће у границама циља, 3,0 ± 1,5%, и да ће
у првој половини 2018. бити на нижем нивоу од тренутног због ефекта високе базе
код цена нафтних деривата и других производа који су једнократно поскупели
почетком ове године. У супротном смеру деловаће очекивани раст цена примарних
пољопривредних производа и агрегатне тражње.

Према
важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене
јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном делу текста дати су подаци
за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2017. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати
(„Сл. гласник РС”, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа
затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе
Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На
основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 3,50%,
затезна камата је утврђена у висини од 11,50% (3,5 + 8,0). Кретање затезне
камате у 2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2017. години (за дуг у
динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на
динаре •

од 1. 1. 2017. до 7. 9.
2017.

12,00%

од 8. 9. 2017. до 9.
10.
2017.

11,75%

од 10. 10.
2017.

11,50%

 

2.
Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002…
108/2016), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако
што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних
поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе
Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010),
есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне
каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене
референтне каматне стопе од 3,50%, кретање поменутих каматних стопа у 2017.
години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне
приходе и есконтне стопе у 2017. години

Примењује се за период

Референтна каматна
стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за
неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц.
поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС
(100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2017. до 6. 9.
2017.

4,00%

14,00%

4,00%

од 7. 9. 2017. до 8.
10.
2017.

3,75%

13,75%

3,75%

од 9. 10.
2017.

3,50%

13,50%

3,50%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС, на којој ће се
одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 7. децембра 2017. године.