Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 17. 5. 2016. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.

Упркос ниским инфлаторним притисцима, као и наставку побољшања макроекономских показатеља, оцењено је да и даље присутна неизвесност на међународном робном и финансијском тржишту у овом моменту налаже опрезност монетарне политике. Смањењу утицаја поменутих спољних ризика доприносе домаћи фактори, пре свега смањење унутрашње и спољне неравнотеже, а делом и експанзивна монетарна политика Европске централне банке.

Међугодишња инфлација, која у априлу износи 0,4%, од маја би требало да отпочне постепен раст и врати се у границе циља почетком следеће године.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2016. године.

 

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,25%, затезна камата је утврђена у висини од 12,25% (4,25 + 8,0). Кретање затезне камате у 2016. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2016. години (за дуг у динарима)

 

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 15. 10. 2015. до 11. 2. 2016

12,50%

од 12. 2. 2016. и даље

12,25%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,25%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

 

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 14. 10. 2015. до 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

од 11. 2. 2016. и даље

4,25%

14,25%

4,25%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 9. јуна 2016. године.