Na sednici od 6. 12. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.

Izvršni odbor je konstatovao da su inflatorni pritisci ostali niski i u uslovima snažnog privrednog rasta. Inflacija je nastavila da se kreće u granicama cilja i u oktobru je iznosila 2,2% međugodišnje. I u narednom periodu očekuje se njeno stabilno kretanje u granicama cilja (3,0 ± 1,5%), koje će pre svega biti opredeljeno postepenim rastom agregatne tražnje. Održavanje postignute cenovne stabilnosti očekuju i finansijski sektor i privreda, o čemu svedoče njihova inflaciona očekivanja usidrena oko cilja od 3% i za godinu, i za dve godine unapred.

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega zbog dešavanja u međunarodnom okruženju. Do kraja godine očekuje se dalje povećanje referentne kamatne stope Sistema federalnih rezervi SAD i završetak programa kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke, što bi moglo da se odrazi na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Pored toga, protekcionizam u međunarodnoj trgovini ostao je jedan od izvora neizvesnosti na međunarodnom finansijskom tržištu, što bi moglo da se odrazi na manju spremnost investitora za ulaganja. Iako nedavno smanjena, cena nafte na svetskom tržištu i dalje je faktor inflacije koji zahteva opreznost zbog neizvesnog kretanja i u narednom periodu. Ipak, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim pokazateljima i izgledima za naredni period.

Izvršni odbor je ocenio da efekti prethodnog ublažavanja monetarne politike doprinose rastu privredne aktivnosti po najvišoj stopi u poslednjih deset godina – od 4,5% međugodišnje u prva tri tromesečja ove godine. Visok doprinos privrednom rastu potiče od dvocifrenog rasta investicija, koje će i u narednom periodu omogućiti nastavak rasta izvoza prerađivačke industrije. Rast investicija podržan je i povoljnim uslovima finansiranja, rastom kreditne aktivnosti i povećanim kapitalnim ulaganjima države, pre svega u infrastrukturu. Takođe, neto priliv stranih direktnih investicija i dalje više nego u punoj meri pokriva deficit tekućeg računa platnog bilansa, a u srednjem roku utiče na rast izvoza i smanjenje spoljne neravnoteže.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom delu teksta dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2018. godine.

  1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS”, broj 119/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 3,00% zatezna kamata utvrđena je u visini od 11,00% (3,00 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2018. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2018. godini (za dug u dinarima)

Period primeneZatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2018. do 14. 3. 2018.11,50%
od 15. 3. 2018. do 12. 4. 2018.11,25%
od 13. 4. 2018.11,00%

 

  1. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002… 108/2016), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 3,00% kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2018. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope u 2018. godini

Primenjuje se za periodReferentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2018. do 13. 3. 2018.3,50%13,50%3,50%
od 14. 3. 2018. do 11. 4. 2018.3,25%13,25%3,25%
od 12. 4. 2018.3,00%13,00%3,00%

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 10. januara 2019. godine.