Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 10.09.2015. године да референтну каматну стопу смањи за 0,5 процентних поена, тако да она од 10.09.2015. године износи 5,0 одсто.

Разматрајући актуелна монетарна и макроекономска кретања и пројекције, Извршни одбор је констатовао да су инфлаторни притисци и даље ниски, а инфлациона очекивања усидрена у границама циља Народне банке Србије. Ниским инфлаторним притисцима доприносе пре свега ниске цене примарних производа на светском тржишту, ниска инфлација у међународном окружењу, релативна стабилност девизног курса и ефекти фискалне консолидације. Иако се са августовским повећањем цене електричне енергије међугодишњи раст регулисаних цена вратио у позитивну зону, допринос регулисаних цена инфлацији би ове године требало да буде мањи од уобичајеног. Уз досадашњу релаксацију монетарне политике и постепено ишчезавање дезинфлаторних ефеката пада цена примарних пољопривредних производа, инфлација у наредном периоду би се одржавала око доње границе циља од 2,5% уз могућност уласка у те границе крајем ове или почетком наредне године, а њено приближавање циљу од 4% очекује се од средине 2016.

Извршни одбор је оценио да повећању отпорности домаће економије на присутне ризике из међународног окружења посебно доприносе фискална консолидација, повољнији изгледи економског раста од раније очекиваних, смањење спољне неравнотеже и очекивана друга позитивна оцена аранжмана с Међународним монетарним фондом.

Одлуком о даљој релаксацији монетарне политике, не само смањењем референтне каматне стопе, већ и стопе обавезне резерве, а с обзиром на ниске инфлаторне притиске, монетарна политика доприноси започетом економском опоравку. Извршни одбор је имао у виду и да је Европска централна банка кориговала наниже пројекцију економског раста зоне евра, као и да постоји могућност да програм квантитативног попуштања буде продужен. У условима када је све извесније да ће ФЕД започети повећање референтне каматне стопе, програм квантитативног попуштања ЕЦБ-а повољно утиче на ликвидност на међународном финансијском тржишту и умањује ризике у погледу кретања капитала према земљама у успону.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и новог износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 13,0% (5,0 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2015. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата
• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2015. до 12. 3. 2015.

16,00%

од 13. 3. 2015. до 9. 4. 2015.

15,50%

од 10. 4. 2015. до 11. 5. 2015.

15,00%

од 12. 5. 2015. до 11. 6. 2015.

14,50%

од 12. 6. 2015. до 13. 8. 2015.

14,00%

од 14. 8. 2015. до 10. 9. 2015.

13,50%

од 11. 9. 2015.

13,00%

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и нове референтне каматне стопе од 5,0%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа
– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе
(кол. 2 + 10 проц. поена)
– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)
– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2015. до 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

од 12. 3. 2015. до 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

од 9. 4. 2015. до 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

од 11. 5. 2015. до 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

од 11. 6. 2015. до 12. 8. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

од 13. 8. 2015. до 9.9.2015.

5,50%

15,50%

5,50%

од 10. 9. 2015.

5,00%

15,00%

5,00%

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 15. октобра 2015. године.