Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 7. 7. 2016.  године да референтну каматну стопу смањи за 0,25 процентних поена, тако да она од 7. јула 2016. године износи 4 одсто.

Истовремено, Извршни одбор је на данашњој седници усвојио и измену Одлуке о каматним стопама Народне банке Србије, којом је коридор каматних стопа у односу на референтну каматну стопу даље смањен са ±1,75 одсто на ±1,50 одсто. Та мера, по оцени Извршног одбора, допринеће даљој стабилизацији каматних стопа на међубанкарском новчаном тржишту, постепеном смањењу распона између просечне репо стопе остварене на репо аукцијама и референтне каматне стопе, као и јачању трансмисије кроз канал каматних стопа.

Доносећи одлуку о даљем смањењу референтне каматне стопе, Извршни одбор је оценио да ће се ниски инфлаторни притисци задржати и у наредном периоду, пре свега по основу већине домаћих фактора. На ниске инфлаторне притиске указују и додатно снижена инфлациона очекивања тржишних учесника. Спровођење мера фискалне консолидације и структурних реформи се наставља. Смањена је спољна неравнотежа, а њено даље смањење очекује се и у наредном периоду. Боље макроекономске перформансе наше економије и њене изгледе за наредни период потврдио је у јуну и Међународни монетарни фонд, а агенција Fitch Ratings је 17. јуна повећала кредитни рејтинг Србије.

Извршни одбор је оценио и да раст неизвесности у међународном окружењу налаже опрезност монетарне политике. Она се пре свега односи на ефекте које ће излазак Велике Британије из Европске уније имати на међународна финансијска и робна тржишта, а тиме и на земље у успону, па и Србију. Поред бољих макроекономских перформанси наше економије, спољни ризици могли би бити умањени могућим додатним експанзивним мерама монетарне политике Европске централне банке и Банке Енглеске, као и споријим заоштравањем монетарне политике ФЕД-а од претходно очекиваног.

Извршни одбор је констатовао да, у постојећим околностима, смањење референтне каматне стопе на 4 одсто обезбеђује враћање инфлације у границе циља следеће године.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

 

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2016. године.

 

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и новог износа референтне каматне стопе од 4,00%, затезна камата је утврђена у висини од 12,00% (4,00 + 8,0). Кретање затезне камате у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа затезне камате у 2016. години (за дуг у динарима)

 

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 15. 10. 2015. до 11. 2. 2016.

12,50%

од 12. 2. 2016. до 7. 7. 2016.

12,25%

од 8. 7. 2016.

12,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и нове референтне каматне стопе од 4,00%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 14. 10. 2015. до 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

од 11. 2. 2016. до 6. 7. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

од 7. 7. 2016.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 11. августа 2016. године.