Извршни одбор Народне банке Србије је на седници од 13. 11. 2014. године одлучио да референтну каматну стопу смањи за 0,5 процентних поена и она сада износи 8 одсто.

При доношењу одлуке о смањењу рeфeрeнтнe каматне стопе, Извршни одбор је имао у виду да се међугодишња инфлација од марта ове године креће испод доње границе дозвољеног одступања од циља, што ће се наставити и у наредном периоду будући да ће већина фактора и даље деловати дезинфлаторно.

Таквом кретању инфлације допринели су фактори с привременим утицајем, пре свега неочекивано низак раст регулисаних цена и примарних производа на светском и домаћем тржишту. Фактори с трајним утицајем, попут агрегатне тражње, у наредном периоду имаће додатно појачано дезинфлаторно дејство по основу смањења плата у јавном сектору и пензија, оценио је Извршни одбор.

Извршни одбор очекује да ће започето спровођење мера фискалне консолидације и структурних реформи умањити негативан утицај спољних фактора који проистиче из неизвесности у погледу монетарне политике водећих светских економија. Очекивано склапање аранжмана с Међународним монетарним фондом  представљаће додатну потврду кредибилитета економске политике.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,
2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и
3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2014. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и смањеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 16,0% (8,0 + 8,0). Кретање затезне камате у току 2014. дато је у наредној табели:

 Преглед стопа затезне камате у 2014. години (за дуг у динарима)

 

Период важења стопе

Затезна камата (годишња стопа)

од 1. 1. 2014. до 8. 5. 2014.

17,50%

од 9. 5. 2014. до 12. 6. 2014.

17,00%

од 13. 6. 2014. до 13. 11. 2014.

16,50%

од 14. 11. 2014.

16,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002… 68/2014), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

– Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и постојећег, новог износа референтне каматне стопе од 8,0%, кретање поменутих каматних стопа дато је у наредној табели:

 Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа
– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе
(кол. 2 + 10 процентних поена)
– на годишњем нивоу –

Есконтнa стопа НБС
(100% референтне каматне стопе)
– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2014. до 7. 5. 2014.

9,50%

19,50%

9,50%

од 8. 5. 2014. до 11. 6. 2014.

9,00%

19,00%

9,00%

од 12. 6. 2014. до 12. 11. 2014.

8,50%

18,50%

8,50%

од 13. 11. 2014.

8,00%

18,00%

8,00%

 

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 11. децембра 2014. године.