Извршни одбор Народне банке Србије је на седници од 12. 3. 2015. године, након разматрања актуелних економских кретања и процена за наредни период, одлучио да референтну каматну стопу смањи за 0,5 процентних поена, тако да она од данас износи 7,5 одсто.

Доносећи ову одлуку, Извршни одбор је имао у виду да у условима повећања глобалне ликвидности услед квантитативног попуштања ЕЦБ-а, доследно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи и закључење аранжмана из предострожности с Међународним монетарним фондом утичу на повећано интересовање инвеститора за улагања у Србију. О томе сведочи пад премије ризика земље и већа тражња нерезидената за државним хартијама од вредности. Оваква кретања, као и инфлациона очекивања која се крећу око циља од 4%, отварају простор да монетарна политика да допринос дугорочно одрживом опоравку домаће економије.

Извршни одбор је констатовао да је међугодишња инфлација, након историјског минимума у јануару који је пре свега последица високе прошлогодишње базе узроковане повећањем стопе ПДВ-а и акциза, у фебруару започела раст и постепени повратак у границе циља (4 ± 1,5%). Очекује се да се инфлација у другој половини године врати у границе дозвољеног одступања од циља, чему ће, по оцени Извршног одбора, допринети мере монетарне политике и исцрпљивање ефекта фактора са привременим дезинфлаторним утицајем, пре свега ниског раста регулисаних цена и ниских цена примарних производа на светском и домаћем тржишту.

Кретање референтне каматне стопе у наредном периоду и даље ће у највећој мери зависити од остваривања ризика у међународном окружењу и њиховог утицаја на инфлацију, као и ефеката цена примарних производа на светском и домаћем тржишту на остале цене, оценио је Извршни одбор.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и промењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 15,5% (7,5 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2015. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата
• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2015. до 12. 3. 2015.

16,00%

од 13. 3. 2015.

15,50%*

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002… 68/2014), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и промењене референтне каматне стопе од 7,5%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од1. 1. до 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

од 12. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 9. априла 2015. године.