Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici od 12. 3. 2015. godine, nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja i procena za naredni period, odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 7,5 odsto.

Donoseći ovu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu da u uslovima povećanja globalne likvidnosti usled kvantitativnog popuštanja ECB-a, dosledno sprovođenje fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i zaključenje aranžmana iz predostrožnosti s Međunarodnim monetarnim fondom utiču na povećano interesovanje investitora za ulaganja u Srbiju. O tome svedoči pad premije rizika zemlje i veća tražnja nerezidenata za državnim hartijama od vrednosti. Ovakva kretanja, kao i inflaciona očekivanja koja se kreću oko cilja od 4%, otvaraju prostor da monetarna politika da doprinos dugoročno održivom oporavku domaće ekonomije.

Izvršni odbor je konstatovao da je međugodišnja inflacija, nakon istorijskog minimuma u januaru koji je pre svega posledica visoke prošlogodišnje baze uzrokovane povećanjem stope PDV-a i akciza, u februaru započela rast i postepeni povratak u granice cilja (4 ± 1,5%). Očekuje se da se inflacija u drugoj polovini godine vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja, čemu će, po oceni Izvršnog odbora, doprineti mere monetarne politike i iscrpljivanje efekta faktora sa privremenim dezinflatornim uticajem, pre svega niskog rasta regulisanih cena i niskih cena primarnih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu.

Kretanje referentne kamatne stope u narednom periodu i dalje će u najvećoj meri zavisiti od ostvarivanja rizika u međunarodnom okruženju i njihovog uticaja na inflaciju, kao i efekata cena primarnih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu na ostale cene, ocenio je Izvršni odbor.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2015. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i promenjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 15,5% (7,5 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2015. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata
• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2015. do 12. 3. 2015.

16,00%

od 13. 3. 2015.

15,50%*

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002… 68/2014), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i promenjene referentne kamatne stope od 7,5%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od1. 1. do 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

od 12. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 9. aprila 2015. godine.