Извршни одбор Народне банке Србије на седници од 9. 4. 2015. године, након разматрања актуелних економских кретања и процена за наредни период, одлучио је да референтну каматну стопу смањи за 0,5 процентних поена, тако да она од 9. 4. 2015. године износи 7,0 одсто.

Одлуку да настави ублажавање монетарне политике Извршни одбор је донео пре свега имајући у виду да су, поред ниске инфлације, додатно снижена и инфлациона очекивања, која су више од годину дана у границама циља, као и да су и даље присутни дезинфлаторни притисци по основу ниске агрегатне тражње. Поред тога, инфлација у међународном окружењу је изузетно ниска, чак и негативна у многим земљама. Aранжман с Међународним монетарним фондом, по оцени Извршног одбора, потврда је усмерености носилаца економске политике ка обезбеђењу дугорочно одрживог опоравка домаће економије. Глобална ликвидност се због квантитативног попуштања Европске централне банке повећава, што, уз доследно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи, утиче на повећано интересовање инвеститора за улагања у Србију.

Извршни одбор је констатовао да је раст потрошачких цена од почетка године условљен једнократним факторима, пре свега поскупљењем воћа и поврћа, и да не указује на раст инфлаторних притисака, што потврђује и ниска базна инфлација. Повратак инфлације у границе циља очекује се у другој половини године, чему ће допринети до сада предузете мере монетарне политике и исцрпљивање ефекта фактора с привременим дезинфлаторним утицајем, пре свега ниског раста регулисаних цена и ниских цена примарних производа на светском и домаћем тржишту.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. године.

 

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и промењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 15,0% (7,0 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2015. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2015. до 12. 3. 2015.

16,00%

од 13. 3. 2015. до 9. 4. 2015.

15,50%

од 10. 4. 2015.

15,00%


2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

 

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002… 68/2014), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и промењене референтне каматне стопе од 7,0%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. години дато је у наредној табели:


Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од1. 1. до 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

од 12. 3. 2015. до 8.3.2015.

7,50%

17,50%

7,50%

од 9. 4. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 11. маја 2015. године.