Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 11. 5. 2015. године да референтну каматну стопу смањи за 0,5 процентних поена, тако да она сада износи 6,5 одсто.

Одлуку да смањи референтну каматну стопу Извршни одбор је донео имајући у виду кретање инфлације испод доње границе циља, као и даље ниске инфлаторне притиске. Таква кретања резултат су ниске агрегатне тражње и изостанка већих трошковних притисака, чему доприноси изузетно ниска инфлација у међународном окружењу, ниске цене примарних производа, али и низак раст регулисаних цена. Инфлациона очекивања која су стабилизована у границама циља дуже од годину дана додатно су снижена у последњих неколико месеци.

Извршни одбор је констатовао да су и кретања у међународном окружењу повољнија и да се повећава глобална ликвидност услед квантитативног попуштања Европске централне банке, али и oдложеног повећања референтне каматне стопе ФЕД-а. Уз повољније цене сировина и енергената, то доприноси извеснијем економском опоравку наших главних спољнотрговинских партнера и смањује ризике који могу доћи из међународног окружења.

По оцени Извршног одбора, позитивни ефекти мера фискалне консолидације, уз аранжман с Међународним монетарним фондом, потврђују усмереност носилаца економске политике ка јачању јавних финансија и обезбеђењу одрживог опоравка домаће економије. Истовремено, тиме се ствара повољнија перцепција инвеститора и повећава њихово интересовање за улагања у Србију.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. године.

 

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и промењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 14,5% (6,5 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2015. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2015. до 12. 3. 2015.

16,00%

од 13. 3. 2015. до 9. 4. 2015.

15,50%

од 10. 4. 2015. до 11. 5. 2015.

15,00%

од 12. 5. 2015.

14,50%


 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и промењене референтне каматне стопе од 6,5%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. до 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

од 12. 3. 2015. до 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

од 9. 4. 2015. до 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

од 11. 5. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 11. јуна 2015. године.