Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 11.06.2015. godine da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 6 odsto.
Izvršni odbor je konstatovao da se inflacija kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, kao i da se u drugoj polovini godine očekuje njen povratak u granice cilja. Tome će, uz do sada preduzete mere monetarne politike, doprineti uticaj regulisanih cena i cena naftnih derivata, koje su u prethodnom periodu imale privremeno dezinflatorno dejstvo.
Donoseći odluku da smanji referentnu kamatnu stopu, Izvršni odbor je imao u vidu da na srednji rok preovlađuju dezinflatorni pritisci po osnovu agregatne tražnje i cena u međunarodnom okruženju i na svetskim tržištima primarnih proizvoda. Dezinflatorni pritisci su dodatno pojačani po osnovu restriktivnije fiskalne politike, ali i efekata kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke, što, uz očekivanu prvu uspešnu reviziju programa s Međunarodnim monetarnim fondom, pozitivno utiče na premiju rizika zemlje i percepciju investitora prema ulaganjima u Srbiju. Uz nizak deficit tekućeg računa, to ima pozitivan uticaj na stabilnost kursa i kretanja na deviznom tržištu, ocenio je Izvršni odbor. 
Izvršni odbor ocenjuje da će nastavak ublažavanja monetarne politike pozitivno delovati na kreditnu aktivnost i očekuje adekvatnu reakciju banaka kroz smanjenje kamatnih stopa na kredite, posebno na njihove dinarske plasmane, kako bi se podržao rast ekonomske aktivnosti u narednom periodu.
Iako su kretanja u međunarodnom okruženju povoljnija, pre svega sa stanovišta povećane globalne likvidnosti, još su prisutne neizvesnosti koje zahtevaju oprezno vođenje monetarne politike, upozorio je Izvršni odbor.
Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:
1) zateznu kamatu,
2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i
3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.
U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2015. godine.
1. Zatezna kamata
Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i promenjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 14,0% (6,0 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2015. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2015. do 12. 3. 2015.

16,00%

od 13. 3. 2015. do 9. 4. 2015.

15,50%

od 10. 4. 2015. do 11. 5. 2015.

15,00%

od 12. 5. 2015. do 11.6.2015.

14,50%

od 12. 6. 2015.

14,00%

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i promenjene referentne kamatne stope od 6,0%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope


Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. do 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

od 12. 3. 2015. do 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

od 9. 4. 2015. do 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

od 11. 5. 2015. do 10.6.2015.

6,50%

16,50%

6,50%

od 11. 6. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 9. jula 2015. godine.