Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 11.06.2015. године да референтну каматну стопу смањи за 0,5 процентних поена, тако да она од данас износи 6 одсто.
Извршни одбор је констатовао да сe инфлација креће испод доње границе дозвољеног одступања од циља, као и да се у другој половини године очекује њен повратак у границе циља. Томе ће, уз до сада предузете мере монетарне политике, допринети утицај регулисаних цена и цена нафтних деривата, које су у претходном периоду имале привремено дезинфлаторно дејство.
Доносећи одлуку да смањи референтну каматну стопу, Извршни одбор је имао у виду да на средњи рок преовлађују дезинфлаторни притисци по основу агрегатне тражње и цена у међународном окружењу и на светским тржиштима примарних производа. Дезинфлаторни притисци су додатно појачани по основу рестриктивније фискалне политике, али и ефеката квантитативног попуштања Европске централне банке, што, уз очекивану прву успешну ревизију програма с Међународним монетарним фондом, позитивно утиче на премију ризика земље и перцепцију инвеститора према улагањима у Србију. Уз низак дефицит текућег рачуна, то има позитиван утицај на стабилност курса и кретања на девизном тржишту, оценио је Извршни одбор. 
Извршни одбор оцењује да ће наставак ублажавања монетарне политике позитивно деловати на кредитну активност и очекује адекватну реакцију банака кроз смањење каматних стопа на кредите, посебно на њихове динарске пласмане, како би се подржао раст економске активности у наредном периоду.
Иако су кретања у међународном окружењу повољнија, пре свега са становишта повећане глобалне ликвидности, још су присутне неизвесности које захтевају опрезно вођење монетарне политике, упозорио је Извршни одбор.
Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:
1) затезну камату,
2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и
3) есконтну стопу Народне банке Србије.
У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. године.
1. Затезна камата
Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и промењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 14,0% (6,0 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2015. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2015. до 12. 3. 2015.

16,00%

од 13. 3. 2015. до 9. 4. 2015.

15,50%

од 10. 4. 2015. до 11. 5. 2015.

15,00%

од 12. 5. 2015. до 11.6.2015.

14,50%

од 12. 6. 2015.

14,00%

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и промењене референтне каматне стопе од 6,0%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе


Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. до 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

од 12. 3. 2015. до 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

од 9. 4. 2015. до 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

од 11. 5. 2015. до 10.6.2015.

6,50%

16,50%

6,50%

од 11. 6. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 9. јула 2015. године.