Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 11. 2. 2016. године да референтну каматну стопу смањи за 0,25 процентних поена, тако да она од 11. 2. 2016. године износи 4,25 одсто.

Истовремено, Извршни одбор је на истој седници усвојио и измену Одлуке о каматним стопама Народне банке Србије, којом је смањен коридор каматних стопа у односу на референтну каматну стопу са ± 2,0 одсто на ± 1,75 одсто. Та мера, по оцени Извршног одбора, допринеће даљој стабилизацији каматних стопа на међубанкарском новчаном тржишту, постепеном смањењу распона између извршне и репо стопе и јачању трансмисије кроз канал каматних стопа.

Одлука Извршног одбора да смањи референтну каматну стопу опредељена је очекиваним ниским инфлаторним притисцима по основу већине домаћих фактора, али и нижим трошковним притисцима и притисцима на страни тражње из међународног окружења. Све извесније успоравање раста појединих земаља у успону, пре свега Кине, могло би имати негативне ефекте на глобалну тражњу и привредни раст, посебно на брзину опоравка зоне евра, нашег најзначајнијег трговинског партнера. На смањење инфлаторних притисака делује и даљи пад светске цене нафте и других примарних производа и њихов нижи очекивани раст у наредном периоду. У таквим околностима могуће је и да ће се нормализација монетарне политике ФЕД-а одвијати споријом динамиком него што се претходно очекивало. Поред тога, монетарна политика Европске централне банке додатно је ублажена у децембру, а најављена је и могућност увођења нових експанзивних мера у марту.

Извршни одбор је оценио да ће до умереног раста међугодишње инфлације доћи од средине године и да би она крајем ове или почетком наредне године требало да се врати у границе дозвољеног одступања од циља.

Народна банка Србије ће наставити пажљиво да прати кретања у међународном окружењу и да, као и до сада, користи све расположиве мере како би инфлација остала ниска и стабилна, што је, уз очување стабилности финансијског система и релативно стабилан девизни курс, услов за убрзан, али одржив привредни раст. Ублажавању евентуалних екстерних шокова битно доприносе и постигнути резултати у области фискалне консолидације и одрживости јавних финансија, унапређења пословног и инвестиционог амбијента и смањења спољне неравнотеже.

Народна банка Србије очекује да ће наставак ублажавања монетарне политике бити праћен даљим падом каматних стопа на кредите и наставком започетог опоравка кредитне активности, што ће допринети и већим инвестицијама.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

 

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2016. године.

 

1. Затезна камата

 

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и новог износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 12,25% (4,25 + 8,0). Кретање затезне камате у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа затезне камате у 2016. години (за дуг у динарима)

 

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 15. 10. 2015. до 11. 2. 2016

12,50%

од 12. 2. 2016.

12,25%

 

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

 

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и нове референтне каматне стопе од 4,25%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

oд 14. 10. 2015. дo 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

од 11. 2. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 17. марта 2016. године.