Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 13. 8. 2015. године да референтну каматну стопу смањи за 0,5 процентних поена, тако да она од 13. 8. 2015. године износи 5,5 одсто.

Извршни одбор је констатовао да јe међугодишња инфлација наставила да се креће испод доње границе дозвољеног одступања од циља и да у јулу износи 1,0 одсто.

Доносећи одлуку да смањи референтну каматну стопу, Извршни одбор је имао у виду дезинфлаторни утицај већине домаћих фактора, ниску инфлацију у међународном окружењу и стабилизована инфлациона очекивања у границама циља.

Констатовано је да су, након постизања договора Грчке с међународним кредиторима, нижи и екстерни ризици, што, уз аранжман с Међународним монетарним фондом и повољније економске и платнобилансне резултате од очекиваних, доприноси релативној стабилности девизног тржишта и повољнијој перцепцији инвеститора за улагања у Србију. Повољнијој макроекономској перспективи земље доприносе и ефекти мера фискалне консолидације, истовремено смањујући изложеност домаће привреде негативним екстерним утицајима, оценио је Извршни одбор.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. године.


1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 13,5% (5,5 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2015. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2015. до 12. 3. 2015.

16,00%

од 13. 3. 2015. до 9. 4. 2015.

15,50%

од 10. 4. 2015. до 11. 5. 2015.

15,00%

од 12. 5. 2015. до 11. 6. 2015.

14,50%

од 12. 6. 2015. до 13. 8. 2015.

14,00%

од 14. 8. 2015.

13,50%

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

 

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 5,5%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. до 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

од 12. 3. 2015. до 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

од 9. 4. 2015. до 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

од 11. 5. 2015. до 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

од 11. 6. 2015. до 12. 8. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

од 13. 8. 2015.

5,50%

15,50%

5,50%

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 10. септембра 2015. године.