800×600

Извршни
одбор Народне банке Србије одлучио је
на
седници од 7. 9. 2017. године, да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3,75 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је
имао у виду да je текућа инфлација нижа, као и да је средњорочна августовска
пројекција инфлације нижа у односу на мајску пројекцију, како за ову, тако и за
наредну годину.

Ниска и стабилна базна инфлација на
нивоу од око 2 одсто међугодишње, која се у јулу спустила на 1,7 одсто, као и
инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде унутар граница циља,
указују на то да су инфлаторни притисци и даље ниски. Такође, фискална кретања
од почетка године знатно су повољнија од очекиваних, уз остварен суфицит на
консолидованом нивоу од око 2,1 одсто бруто домаћег производа у првој половини
године. Поред тога, и у односу на нижу августовску пројекцију инфлаторни
притисци су додатно снижени по основу нижих увозних цена изражених у динарима и
пада премије ризика земље, која је достигла најнижи ниво откада се прати за
Србију.

Извршни одбор очекује да ће инфлација и
у наредном периоду наставити да се креће у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5
процентних поена. Инфлацију ће, поред поменутих фактора, успоравати и висока
база код цена нафтних деривата, а од почетка 2018. и излазак овогодишњих
једнократних поскупљења појединих производа и услуга из међугодишњег обрачуна.
Због тога ће се инфлација кретати на нивоу нижем од тренутног. У средњем року
ће постепен раст светских цена примарних пољопривредних производа и агрегатне
тражње у Србији деловати у супротном смеру.

Извршни одбор је оценио да кретања на
међународном робном и финансијском тржишту и даље карактерише неизвесност, што
налаже опрезност монетарне политике. Неизвесно је кретање светских цена
примарних производа, а посебно нафте. На међународном финансијском тржишту
неизвесност у највећој мери и даље проистиче из дивергентности монетарних
политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може
да утиче на токове капитала према земљама у успону. Ипак, инфлација у
међународном окружењу и даље је ниска, а последњих месеци, са исцрпљивањем
ефеката раста цена енергената, додатно се успорава. Такође, упркос економском
опоравку, нема сигнала да расту инфлаторни притисци са стране тражње и да би
заоштравање монетарне политике водећих централних банака могло бити брже од
најављеног.

Смањењем референтне каматне стопе у
условима ниских инфлаторних притисака, Народна банка Србије пружа додатну
подршку кредитној активности и привредном расту.

Према
важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене
јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за
наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2017. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати
(„Сл. гласник РС”, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа
затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе
Народне банке Србије, увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На
основу ове одредбе и промењеног износа референтне каматне стопе од 3,75%,
затезна камата је утврђена у висини од 11,75% (3,7 + 8,0). Кретање затезне
камате у 2017. години дато је у наредној табели.

Преглед стопа затезне камате у 2017. години (за дуг у
динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи у
динарима •

од 1. 1. 2017. до 7. 9.
2017.

12,00%

од 8. 9. 2017.

11,75%

 

2.
Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 108/2016),
камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се
референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе
Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна
стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне
стопе НБС.

На основу ових одредаба и промењене
референтне каматне стопе од 3,75%, кретање поменутих каматних стопа у 2017. години
дато је у наредној табели.

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне
приходе и есконтне стопе у 2017. години

Примењује се за период

Референтна каматна
стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за
неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц.
поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС
(100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2017. до 6. 9.
2017.

4,00%

14,00%

4,00%

од 7. 9. 2017.

3,75%

13,75%

3,75%

 

 

Наредна седница Извршног одбора НБС, на којој ће се
одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 9. октобра 2017. године.

< <