800×600

< <

Извршни одбор
Народне банке Србије је
на седници од 9. 10. 2017. године одлучио да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3,50
одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је
имао у виду пре свега средњорочну пројекцију инфлације и кретање њених кључних
фактора.

Међугодишња инфлација се од почетка
године креће у границама циља и у августу је смањена на 2,5%. Настављено је
смањење базне инфлације на 1,5% међугодишње, као и инфлационих очекивања, како за једну тако и за
две године унапред, што указује на то да су инфлаторни притисци и даље ниски.
Такође, негативни ефекти суше на цене хране били су мањи од очекиваних. У
односу на августовску пројекцију, у правцу ниже инфлације делују и ниже увозне
цене изражене у динарима и пад премије ризика земље на најнижи ниво откад се
прати за Србију. Додатно, фискална кретања су повољнија од очекиваних, што
потврђује остварен суфицит у осам месеци на консолидованом нивоу од око 2%
бруто домаћег производа.

И за наредни период Извршни одбор
очекује да ће се инфлација кретати у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5
процентних поена. Поред поменутих фактора, инфлацију ће успоравати и висока
база код цена нафтних деривата, а почетком 2018. и излазак овогодишњих
једнократних поскупљења појединих производа и услуга из међугодишњег обрачуна.
У средњем року ће постепен раст светских цена примарних пољопривредних
производа и агрегатне тражње у Србији деловати у супротном смеру.

Извршни одбор је оценио да кретања на
међународном робном и финансијском тржишту и даље карактерише неизвесност. Неизвесно
је кретање светских цена примарних производа, о чему сведочи и волатилност цена
нафте током септембра. На међународном финансијском тржишту неизвесност у
највећој мери и даље проистиче из дивергентности монетарних политика водећих
централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, што може да утиче на
токове капитала према земљама у успону. Међутим, упркос глобалном економском
опоравку, за сада нема сигнала да расту инфлаторни притисци на страни тражње и
да би заоштравање монетарне политике водећих централних банака могло бити брже
од најављеног. Такође, Извршни одбор истиче да је, захваљујући повољним
макроекономским изгледима за наредни период, Србија данас отпорнија на
потенцијално негативне утицаје из међународног окружења.

Додатним смањењем референтне каматне
стопе у условима ниских инфлаторних притисака, Народна банка Србије пружа
додатну подршку кредитној активности и привредном расту.

Према
важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене
јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном делу текста дати су подаци за
наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2017. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати
(„Сл. гласник РС”, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа
затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе
Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На
основу ове одредбе и промењеног износа референтне каматне стопе од 3,50%,
затезна камата је утврђена у висини од 11,50% (3,5 + 8,0). Кретање затезне
камате у 2017. години дато је у наредној табели.

Преглед стопа затезне камате у 2017. години (за дуг у
динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на
динаре •

од 1. 1. 2017. до 7. 9.
2017.

12,00%

од 8. 9. 2017. до 9.
10.
2017.

11,75%

од 10. 10.
2017.

11,50%

 

2.
Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002…
108/2016), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако
што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних
поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе
Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010),
есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне
каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и промењене
референтне каматне стопе од 3,50%, кретање поменутих каматних стопа у 2017. години
дато је у наредној табели.

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне
приходе и есконтне стопе у 2017. години

Примењује се за период

Референтна каматна
стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за
неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц.
поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС
(100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2017. до 6. 9.
2017.

4,00%

14,00%

4,00%

од 7. 9. 2017. до 8.
10.
2017.

3,75%

13,75%

3,75%

од 9. 10.
2017.

3,50%

13,50%

3,50%

 

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на
којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 9. новембра
2017. године.