Извршни
одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 14. 3. 2018. године да референтну
каматну стопу смањи на ниво од 3,25 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега
имао у виду пројекцију инфлације и њених фактора у наредном периоду.

У складу са очекивањима Народне банке Србије,
инфлација је у фебруару смањена на 1,5% међугодишње, пре свега због високе базе
код производа који су једнократно поскупели почетком прошле године. Да су
инфлаторни притисци ниски, потврђује и базна инфлација у фебруару од 1,3%
међугодишње. Према фебруарској централној пројекцији, успоравање инфлације по
основу базног ефекта очекујемо и у наредним месецима, а затим њено постепено
приближавање централној вредности циља у току наредне године, чему ће допринети
и раст домаће тражње. На то да су инфлаторни притисци остали ниски указују и
усидрена инфлациона очекивања – финансијски сектор и привреда очекују да ће
инфлација и за једну, као и за две године бити на централној вредности циља
(3,0%). Смањењем референтне каматне стопе у условима ниских инфлаторних
притисака Народна банка Србије додатно ће подржати кредитну активност и
привредни раст.

Извршни одбор је истакао да опрезност у вођењу
монетарне политике и даље проистиче из дешавања у међународном окружењу, а
првенствено из дешавања на међународном финансијском тржишту и кретања светских
цена примарних производа. Неизвесност на међународном финансијском тржишту и
даље је присутна по основу монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а
и Европске централне банке, као и односа њихових валута. Иако је кретање
светских цена примарних производа и даље волатилно, у наредном периоду не
очекује се њихов знатнији раст. Извршни одбор истиче и да је отпорност наше
привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана
захваљујући јачању домаћих макроекономских фундамената и повољнијим изгледима
за наредни период.

Према
важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе
и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном делу текста дати су подаци за наведене
каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2018. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл.
гласник РС”, број 119/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне
камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне
банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове
одредбе и промењеног износа референтне каматне стопе од 3,25% затезна камата је
утврђена у висини од 11,25% (3,25 + 8,0). Кретање затезне камате у 2018. години
дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2018. години (за
дуг у динарима)

Период
примене

Затезна
камата

• на дуг
који гласи на динаре •

од 1. 1. 2018. до 14. 3. 2018.

11,50%

од 15. 3. 2018.

11,25%

 

2.
Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 108/2016),
камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се
референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне
банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна
стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне
стопе НБС.

На основу ових одредаба и промењене референтне
каматне стопе од 3,25% кретање поменутих каматних стопа у 2018. години дато је
у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за
јавне приходе и есконтне стопе у 2018. години

Примењује
се за период

Референтна
каматна стопа

– на
годишњем нивоу –

Камата за
неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 +
10 проц. поена)

– на
годишњем нивоу –

Есконтна
стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на
годишњем нивоу –

од 1. 1. 2018. до 13. 3. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

од 14. 3. 2018.

3,25%

13,25%

3,25%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће
се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 12. априла 2018.
године.