Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 10. 11. 2016. године референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0%.

Доносећи одлуку, Извршни одбор је имао у виду пројекцију инфлације и ефекте претходног ублажавања монетарне политике на њено кретање у наредном периоду, као и то да је циљана стопа инфлације снижена на 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена од 2017. године, захваљујући знатно бољим макроекономским перформансама и изгледима за наредни период. Међугодишња инфлација би у наредним месецима требало да отпочне постепен раст и да се у границе новог циља врати почетком следеће године, а након тога да се креће у тим границама.

Таквом кретању инфлације требало би да допринесу ефекти претходног ублажавања монетарне политике и опоравак домаће тражње, као и постепен раст светске цене нафте и инфлације у међународном окружењу. С друге стране, захваљујући доброј пољопривредној сезони, додатни пад цена примарних пољопривредних производа на светском и домаћем тржишту и последично ниски трошкови у производњи хране још неко време ће деловати дезинфлаторно.

Извршни одбор је истакао да на опрезност монетарне политике упућује неизвесност на међународном финансијском тржишту у погледу будућих мера ФЕД-а и Европске централне банке и њиховог могућег утицаја на глобалне токове капитала. Ипак, успешно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи, као и смањење спољне неравнотеже повећавају отпорност домаће економије на потенцијално негативне утицаје из међународног окружења. То потврђују позитивна оцена Међународног монетарног фонда након октобарске посете, пад премије ризика земље и напредак на међународним листама конкурентности услед унапређења пословног и инвестиционог амбијента.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2016. године.

 

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, бр. 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,00%, затезна камата је утврђена у висини од 12,00% (4,00 + 8,0). Кретање затезне камате у 2016. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2016. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 15. 10. 2015. до 11. 2. 2016.

12,50%

од 12. 2. 2016. до 7. 7. 2016.

12,25%

од 8. 7. 2016.

12,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,00%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

Од 14. 10. 2015. до 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

Од 11. 2. 2016. до 6. 7. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

Од 7. 7. 2016.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Подсећамо такође, и на два члана Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/10, 111/12), која такође регулишу примену референтне каматне стопе. Конкретно:

1) Према члану 269. „ако износ царинског дуга није плаћен у прописаном року, царински орган обрачунава камату на износ дуга, почев од дана доспелости за плаћање тог дуга, по стопи једнакој годишњој есконтној стопи Народне банке Србије, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.“

2) Према члану 301. „на казну која није плаћена у року наплаћиваће се и затезна камата. Царински орган обрачунава камату на износ казне, почев од дана доспелости за плаћање те казне, по стопи једнакој годишњој есконтној стопи Народне банке Србије, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.“

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 8. децембра 2016. године.