Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 10. 11. 2016. godine referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0%.

Donoseći odluku, Izvršni odbor je imao u vidu projekciju inflacije i efekte prethodnog ublažavanja monetarne politike na njeno kretanje u narednom periodu, kao i to da je ciljana stopa inflacije snižena na 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena od 2017. godine, zahvaljujući znatno boljim makroekonomskim performansama i izgledima za naredni period. Međugodišnja inflacija bi u narednim mesecima trebalo da otpočne postepen rast i da se u granice novog cilja vrati početkom sledeće godine, a nakon toga da se kreće u tim granicama.

Takvom kretanju inflacije trebalo bi da doprinesu efekti prethodnog ublažavanja monetarne politike i oporavak domaće tražnje, kao i postepen rast svetske cene nafte i inflacije u međunarodnom okruženju. S druge strane, zahvaljujući dobroj poljoprivrednoj sezoni, dodatni pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu i posledično niski troškovi u proizvodnji hrane još neko vreme će delovati dezinflatorno.

Izvršni odbor je istakao da na opreznost monetarne politike upućuje neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu u pogledu budućih mera FED-a i Evropske centralne banke i njihovog mogućeg uticaja na globalne tokove kapitala. Ipak, uspešno sprovođenje fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, kao i smanjenje spoljne neravnoteže povećavaju otpornost domaće ekonomije na potencijalno negativne uticaje iz međunarodnog okruženja. To potvrđuju pozitivna ocena Međunarodnog monetarnog fonda nakon oktobarske posete, pad premije rizika zemlje i napredak na međunarodnim listama konkurentnosti usled unapređenja poslovnog i investicionog ambijenta.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2016. godine.

 

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 4,00%, zatezna kamata je utvrđena u visini od 12,00% (4,00 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2016. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 15. 10. 2015. do 11. 2. 2016.

12,50%

od 12. 2. 2016. do 7. 7. 2016.

12,25%

od 8. 7. 2016.

12,00%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 4,00%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

Od 14. 10. 2015. do 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

Od 11. 2. 2016. do 6. 7. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

Od 7. 7. 2016.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Podsećamo takođe, i na dva člana Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/10, 111/12), koja takođe regulišu primenu referentne kamatne stope. Konkretno:

1) Prema članu 269. „ako iznos carinskog duga nije plaćen u propisanom roku, carinski organ obračunava kamatu na iznos duga, počev od dana dospelosti za plaćanje tog duga, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.“

2) Prema članu 301. „na kaznu koja nije plaćena u roku naplaćivaće se i zatezna kamata. Carinski organ obračunava kamatu na iznos kazne, počev od dana dospelosti za plaćanje te kazne, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.“

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 8. decembra 2016. godine.