Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS”, br. 44/2018)

  primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.