Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama („Sl. glasnik RS”, br. 47/2018)

primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.