Pravilnik o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu („Sl. glasnik RS”, br. 10/2017, 52/2017, 115/2017 i 39/2018)

– primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.