Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017)

– odredbe čl. 14, 23, 24, 25, 38, 42, 44, 45. i 46. ovog zakona, u delu koji se odnosi na način vođenja poslovnih knjiga obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, kao i odredba člana 37. ovog zakona, primenjivaće se počev za 2019. godinu.