Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 30/2018)

– odredbe člana 1, člana 2. stav 3, čl. 3, 5. i 54, člana 66. st. 1, 2. i 5. i člana 92. ovog zakona o preuzimanju nadležnosti Narodne banke Srbije u menjačkim i deviznim poslovima primenjuju se počev od 1. januara 2019. godine;

– odredbe čl. 8. i 18, čl. 39–53, čl. 55–60, člana 62, člana 89. st. 2–4. i st. 7–9, člana 90. st. 2–6. i člana 93. ovog zakona, koje uređuju poslove poreske kontrole, odnosno poslove pružanja poreskih usluga, primenjuju se počev od 1. januara 2019. godine;

– odredbe člana 65. ovog zakona primenjivaće se po uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija, počev od 1. januara 2019. godine.