Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 73/2018)

odredbe čl. 6, 13, 16, čl. 20–25, čl. 27–33. i člana 38. ovog zakona primenjivaće se počev od 1. 1. 2019. godine.