Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku („Sl. glasnik RS”, br. 62/2018)

primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.