Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017)

odredbe člana 7. primenjuju se od 1. 1. 2019. godine.