Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017)

odredbe čl. 2. i 7. ovog zakona primenjuju se od 1. 1. 2019. godine.