Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 52/19) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),
Vlada donosi

Odluku o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 35/2020 od 18.3.2020. godine

1. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje cena iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 30 dana za sledeću robu:
1) Brašno od pšenice;
2) Hleb;
3) Jestivo ulje suncokretovo;
4) Beli šećer;
5) So;
6) Voda;
7) Testenine;
8) Mesne prerađevine;
9) Riba;
10) Termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano i sterilizovano);
11) Mleko u prahu;
12) Jogurt;
13) Kokošija jaja;
14) Dečija hrana;
15) Sapun;
16) Šampon;
17) Pasta za zube;
18) Deterdženti;
19) Rukavice (i odeća i pribor za odeću) od plastičnih masa;
20) Pelene za decu i odrasle;
21) Maramice;
22) Ubrusi (u rolni i na komad);
23) Toalet papir;
24) Prekrivke, tekstilne za hiruršku upotrebu;
25) Odelo hirurško od papira;
26) Odelo zaštitno, gumeno;
27) Odelo hirurško tekstilno;
28) Naočare, zaštitne.

2. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se marže svih učesnika u lancu snabdevanja osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo marži tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje marži iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 30 dana za sledeću robu:
1) Povrće i voće;
2) Sveže meso;
3) Maske, plastične sa tekstilnim filterom;
4) Maske papirne;
5) Rukavice, gumene, hirurške i ostale;
6) Varikina i ostali dezinfektanti;
7) Asepsol;
8) Alkohol.

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 30/20).

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 338-2634/2020

U Beogradu, 18. marta 2020. godine

Vlada
Predsednik,
Ana Brnabić, s.r.